Od umowy zlecenia zawartej z osobą o ustalonym prawie do emerytury i jednocześnie zatrudnioną na umowę o pracę (z której nie osiąga pensji minimalnej) odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne. Tak uznał ZUS.
Sprawa dotyczy agencji ochrony, która w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zamierza zawierać umowy zlecenia z osobami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty. Zdarza się, że są one także zatrudnione u innego pracodawcy na umowę o pracę. Ich wynagrodzenie ze stosunku pracy często jest niższe od pensji minimalnej ze względu na to, że pracują na część etatu.
Posiadanie przez zleceniobiorcę prawa do emerytury czy renty nie ma znaczenia w kontekście składek na ubezpieczenia społeczne, gdy takie osoby są rozliczane tak samo, jak osoba, która nie ma prawa do któregoś z tych świadczeń.
Problem interpretacyjny, zdaniem firmy, pojawia się wtedy, gdy emeryt/rencista jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę, ale nie osiąga z tego tytułu wynagrodzenia za pracę (jest to możliwe przy zatrudnieniu na część etatu). W ocenie firmy w takim przypadku od zlecenia zawartego z firmą ochroniarską nie powinno się odprowadzać składki, a jedynie zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać z tego tytułu składki.
Reklama
ZUS uznał stanowisko firmy za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. art. 9 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300) zleceniobiorca z prawem do emerytury lub renty podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeżeli równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy. Jednak z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b.
Artykuł 9 ust. 2c stanowi bowiem, że jeżeli podstawa wymiaru składek u takiej osoby (zatrudnionej np. na umowę o pracę) jest w danym miesiącu niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to jest ona obowiązkowo objęta ubezpieczeniami z innych tytułów (w opisywanym przypadku zlecenia).
Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.
ZUS na poparcie swojego stanowiska powołuje się na wyrok SN z 21 marca 2019 r. (sygn. II UK548/17).
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 3 października 2019 r. (DI/100000/43/917/2019)