Do przeliczenia (w związku ze zmianą przepisów) rent wypadkowych przyznanych przed 2002 r. bierze się pod uwagę kwotę bazową z roku przyznania renty, a nie z roku złożenia wniosku o przeliczenie – orzekł Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła przeliczenia renty inwalidzkiej przyznanej we wrześniu 2001 r. z tytułu wypadku przy pracy. Wskutek utraty zdrowia ZUS przyznał poszkodowanej rentę wypadkową z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ówczesne przepisy przy ustalaniu wysokości świadczenia stosowały ograniczenie (do 250 proc.) wysokości wskaźnika, na podstawie którego wyliczano kwotę bazową. Nowe przepisy zniosły te ograniczenia i zezwoliły na składanie wniosków o ponowne przeliczenie świadczeń.
Kobieta nie zgodziła z wynikiem przeliczenia. Zażądała, aby ZUS, ustalając kwotę renty, przyjął jako podstawę kwotę bazową obowiązującą w 2011 r., kiedy złożyła wniosek o przeliczenie. Argumentowała, że po przyznaniu renty podejmowała pracę zarobkową skutkującą ponad 30-miesięcznym okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym. Należało więc – według niej – zastosować kwotę bazową z roku złożenia wniosku o przeliczenie renty, gdyż tak nakazuje art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS odmówił przeliczenia w ten sposób renty i sprawa trafiła do sądu. Sądy nie podzieliły opinii wnioskodawczyni w sprawie przeliczeń, oddalając kolejno odwołanie, apelację i skargę kasacyjną.
SN w uzasadnieniu wyroku wskazał, że kobieta złożyła wniosek o przeliczenie renty na podstawie art. 50 ust. 2 aktualnej ustawy wypadkowej (o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r.). ZUS spełnił jej żądanie, przeliczając świadczenie z uwzględnieniem braku ograniczenia kwoty bazowej. Zdaniem SN dalsze żądania były zbyt daleko idące.
– Tylko uzyskanie nowego świadczenia mogło dać podstawę do przeliczenia go, biorąc pod uwagę nową kwotę bazową z dnia złożenia wniosku. Tu mamy do czynienia ze rentą wypadkową pobieraną od 2001 r. To jest to samo świadczenie. Choć ustawa pozwoliła na ponowne przeliczenie renty w związku ze zmianą przepisów, nie oznacza to, że trzeba brać pod uwagę nową kwotę bazową, bo nie ma podstaw do takiego żądania. – powiedziała sędzia Jolanta Frańczak. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 1 października 2019 r., sygn. akt I UK 208/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia