Trzynastka nie wlicza się do dochodu, nie może być zatem brana pod uwagę przy ustalaniu opłat za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – przypomina rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów uwzględnia się w kryterium dochodowym, o którym mowa m.in. w art. 8 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.). W konsekwencji nie może ono wpłynąć na podniesienie miesięcznej opłaty za pacjentów w placówkach leczniczych (pobyt np. w ZOL-u jest częściowo odpłatny i zależny od dochodu – zgodnie z art. 18 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).
Świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) przysługuje m.in. osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym, służb mundurowych, emerytury pomostowe, renty socjalne. W sumie dodatkowe pieniądze ma otrzymać ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Do części z nich już one trafiły.