Kobiety urodzone przed 1953 r. pobierające zaniżoną emeryturę po emeryturze nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy on wyłącznie pań urodzonych w tym konkretnym roku.
Okazuje się, że wyrok TK z 6 marca 2019 r. (sygn. P 20/16) opublikowany 21 marca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 593) wywołał wiele nieporozumień. Sędziowie uznali, że kobiety z rocznika 53, które przeszły na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, mają prawo do korzystniejszego jej przeliczenia po ukończeniu powszechnego wieku bez odejmowania wcześniej pobranych świadczeń. Ta grupa osób nie mogła złożyć wniosku o przejście na emeryturę po emeryturze przed zmianą przepisów, bowiem nie miała ukończonych 60 lat. Taką możliwość miały natomiast kobiety urodzone wcześniej, ale wiele z nich z niej nie skorzystało. I teraz, po wyroku TK, mają nadzieję, że rozwiązania przygotowane dla rocznika 1953 będą miały zastosowanie także w ich przypadku.
– Mieliśmy dużo pytań od kobiet urodzonych w 1951, czy 1952 r., które pobierały wcześniejsze emerytury, a dopiero po wejściu w życie przepisów obniżających wiek emerytalny złożyły wniosek o emeryturę po emeryturze. Raz jeszcze jednak podkreślam, że wyrok trybunału dotyczy wyłącznie kobiet urodzonych w 1953 r. – wyjaśnia Maria Kuźniar z Biura Prasowego Centrali ZUS.
Zakład dodaje, że będzie przyjmować skargi o wznowienie postępowania od grupy pań uprawnionych na podstawie art. 145a ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Należy to zrobić w ciągu miesiąca od wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale uwzględniając fakt, że 21 i 22 kwietnia są dniami ustawowo wolnymi, skargi tak naprawdę można składać do 23 kwietnia 2019 r. Przy czym termin ten dotyczy wyłącznie przypadków, kiedy decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym zakończonego prawomocnym wyrokiem. Jest jednak pułapka, bo ZUS jest zobowiązany stosować również art. 146 k.p.a., który wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia.
Inaczej będą traktowane osoby, które zdecydowały się zaskarżyć do sądów niekorzystne decyzje w sprawie obniżenia wysokości emerytury. Muszą one żądać wznowienia postępowania adresując skargę do sądu który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. W takim przypadku dokument musi trafić do sądu najpóźniej do 21 czerwca 2019 r. Podstawą do skorzystania z trzymiesięcznego terminu jest art. 4011, 405 i 407 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).