Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.

W ostatnim kwartale 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5071 zł brutto. Oznacza to, że od 1 marca emeryci i renciści mogą dorobić:

- do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3 404,70 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,

- od 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 3 404,71 zł do 6322,9 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

- powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6322,91 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.