Od marca 2019 roku zwiększa się kwota minimalnej emerytury, a pozostałe zostaną podwyższone o nowy wskaźnik waloryzacji. Do pobierania emerytury minimalnej została także uprawniona nowa grupa osób.

Ile wyniesie waloryzacja 2019?

Wiadomo już, ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca 2019 roku świadczenia mają wzrosnąć o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Ustalono także, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł.

Według rządowej nowelizacji najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Nowe osoby uprawnione do świadczenia 1100 zł

Od marca 2019 roku nowa grupa emerytów zyska prawo do najniższej emerytury. Chodzi o matki, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

O pieniądze mogą starać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Poza tym trzeba spełnić jeszcze następujące warunki:

1. mieszkać w Polsce
2.być obywatelem Polski lub cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce, obywatelem państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Emeryturę matczyną może otrzymać także ojciec, ale tylko w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

Emerytura matczyna jest równa emeryturze minimalnej, która od marca 2019 roku wyniesie 1100 zł brutto.

Osoby, które w ogóle nie nabyły prawa do świadczenia otrzymają więc 1100 zł brutto, natomiast osoby, które wypracowały emeryturę niższą niż minimalna otrzymają wyrównanie do minimalnej. Osoby, które otrzymują emeryturę wyższą niż minimalna nie otrzymają żadnych pieniędzy.

Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" będzie można składać od 1 marca. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym będzie podjęta decyzja o jego przyznaniu.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) (TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 MARCA) .

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej. Przydatne będą również dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte w oświadczeniu (np. zaświadczenie urzędu skarbowego o przychodach).

Nowe limity dorabiania od marca 2019 roku

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.

W ostatnim kwartale 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5071 zł brutto. Oznacza to, że od 1 marca emeryci i renciści mogą dorobić:
- do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3 404,70 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
- od 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 3 404,71 zł do 6322,9 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6322,91 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.


Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.