Od 1 marca tego roku na wniosek zainteresowanych będą przyznawane specjalne świadczenia z Programu Mama 4 Plus. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
– Ten projekt dotyczy pewnej rekompensaty za wszystko, co zrobiły mamy i babcie, które w przeszłości nie miały możliwości uzbierania minimalnej emerytury. Państwo musi to doceniać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Mamy pracują przy swoich dzieciach na okrągło przez 8760 godzin rocznie. Mama z czwórką dzieci to jak pracownik na czterech etatach – dodał.
O nowe świadczenie będą mogły się ubiegać osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem albo nie podjęły pracy, albo z niej zrezygnowały. Jak wyliczyła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, z takiej możliwości będzie mogło skorzystać około 65 tys. osób. Ta grupa nie ma prawa do minimalnej emerytury. Po zmianach z tego świadczenia skorzysta też ponad 20 tys. emerytek, których świadczenia są niższe niż najniższa emerytura. Obie te grupy kobiet od marca będą mogły otrzymywać tzw. emeryturę matczyną w wysokości 1100 zł (po marcowej waloryzacji).
Reklama
Świadczenie to będzie przysługiwać także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Taka możliwość będzie jednak tylko w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania (chodzi o dziecko własne, współmałżonka lub przysposobione).
Wsparcie skierowane jest do osób, które nie mają niezbędnych środków utrzymania albo przysługują im wyjątkowo niskie świadczenia. Projekt zakłada, że będzie można je przyznać po osiągnięciu przez uprawnioną osobą powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety lub 65 lat – mężczyźni).
Specjalne emerytury matczyne będą przyznawane nie tylko Polakom, ale także cudzoziemcom po spełnieniu określonych warunków. Będą się o nie mogły ubiegać osoby przebywające w Polsce od ukończenia 16. roku życia, mające ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat. Muszą one być obywatelami Polski bądź mającymi prawo pobytu w Polsce obywatelami państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi w naszym kraju.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać prezes ZUS lub KRUS na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca). Będzie ono przyznawane w formie decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o nie. W przypadku odmowy wniosek będzie można złożyć raz jeszcze, a przy kolejnej odmowie – odwołać się do sądu administracyjnego.
Nowe świadczenie będzie corocznie waloryzowane. W budżecie państwa na ten rok na wypłaty zarezerwowano ok. 801,3 mln zł.
1100 zł wyniesie specjalna emerytura dla matek
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów