Instytucje finansowe (czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń), które chcą oferować przedsiębiorcom usługi prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), będą musiały przeznaczyć na utworzenie i prowadzenie nowego portalu po 700 tys. zł.
Taka wysokość opłaty wstępnej w odniesieniu do jednej instytucji finansowej została określona w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu pracowniczych planów kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. Taką kwotę będzie musiało znaleźć 62 TFI, 11 PTE, trzy pracownicze towarzystwa emerytalne oraz 27 zakładów ubezpieczeń na życie.
700 tys. zł zapłaci każda instytucja finansowa za utworzenie portalu do obsługi pracowniczych planów kapitałowych