Instytucje finansowe (czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń), które chcą oferować przedsiębiorcom usługi prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), będą musiały przeznaczyć na utworzenie i prowadzenie nowego portalu po 700 tys. zł.
Taka wysokość opłaty wstępnej w odniesieniu do jednej instytucji finansowej została określona w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu pracowniczych planów kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. Taką kwotę będzie musiało znaleźć 62 TFI, 11 PTE, trzy pracownicze towarzystwa emerytalne oraz 27 zakładów ubezpieczeń na życie.
700 tys. zł zapłaci każda instytucja finansowa za utworzenie portalu do obsługi pracowniczych planów kapitałowych
Opłata wstępna będzie wnoszona w terminie 7 dni od poinformowania instytucji finansowej o umieszczeniu w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych. Wysokość opłaty rocznej została ustalona na poziomie 0,05 proc. aktywów zgromadzonych w PPK, których wartość jest ustalana na ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym, za który opłata jest należna.
Celem nowego portalu będzie gromadzenie i udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK. To właśnie tam instytucje finansowe będą prezentować swoje oferty prowadzenia PPK i przedstawiać warunki umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie. Także tam pracodawcy będą mieć możliwość poznania statutów (regulaminów) i dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące działalności instytucji finansowych. Nowy portal zostanie utworzony i będzie prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji