Pracownik powinien mieć prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ale osiągnięty staż pracy - m.in. takie stanowisko przyjęto w piątek podczas XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

W Częstochowie odbywa się w drugi dzień obrad Zjazdu delegatów NSZZ "Solidarność".

Projekty stanowisk prezentował Radosław Mechliński z dolnośląskiej "Solidarności". W jednym ze stanowisk podkreślono, że krajowy zjazd pozytywnie ocenia przywrócenie wieku emerytalnego. "Jednak dla pełnej realizacji postulatów NSZZ +Solidarność+ brakuje w obowiązującej ustawie zapisu i możliwości skorzystania przez pracownika z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionego od stażu pracy liczonego według okresów składkowych na ubezpieczenie społecznie niezależnie od formy zatrudnienia" - napisano.

"Krajowy zjazd delegatów domaga się od rządu wprowadzenia zapisu w ustawie umożliwiającego przejście na emerytury po osiągnięciu 35 lat pracy kobietom, 40 lat pracy mężczyznom" - zaznaczono.

Delegaci podjęli stanowisko ws. zatrudniania cudzoziemców. Zwrócono uwagę w nim, że mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, występują niekorzystne zjawiska dla polskiego pracownika. "Szczególnie duże emocje budzi szerokie otwarcie polskiego rynku pracy na cudzoziemców. Obecne procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców prowadzić mogą do nieprawidłowości przy ich zatrudnianiu. Częste przypadki zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej stwarzają pracodawcom możliwości do nadużyć, których skutkiem może być dumping socjalny oraz obniżenie wynagrodzeń pracowniczych" - podkreślono.

"Krajowy zjazd delegatów domaga się, aby zatrudnienie cudzoziemców odbywało się na takich samych zasadach jak pozostałych pracowników" - dodano.

W kolejnym przyjętym stanowisku zwrócono uwagę na nadużywanie art. 52 Kodeksu pracy, który dotyczy rozwiązywania umów o pracę. Chodzi o działaczy związkowych objętych ochroną. "Wielu pracodawców wykorzystuje nieskuteczność polskich organów wymiaru sprawiedliwości w przypadku prowadzenia postępowań związanych z łamanie praw związkowych" - zaznaczono.

"Obecne regulacje nie chronią zagwarantowanych prawem międzynarodowym i polskim wolności związkowych. Prowadzone czynności przez prokuraturę i policję są umarzane lub kierowane do sądów, a wszystkie koszty tych procedur ponosi polski podatnik" - napisano. "Krajowy zjazd delegatów wnosi do Komisji krajowej o podjęcie działań, które doprowadzą do zmian legislacyjnych i organizacyjnych zapewniających lepszą ochronę działaczy związkowych" - dodano.

Szef "S" Piotr Duda przypomniał, że "Solidarność" już działała w tej sprawie i ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy.

Delegaci przyjęli również stanowisko ws. świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem związkowców potrzebne jest wprowadzenie przepisów, które uniemożliwią zajmowanie tych świadczeń przez komorników.