Emerytury matczyne będą wypłacane matce lub ojcowi, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Będzie wynosiła tyle, ile minimalna emerytura.

Dla kogo?

Emerytury matczyne przysługują:

- matce, która wychowała co najmniej czworo własnych dzieci, dzieci swego współmałżonka lub dzieci przysposobionych,
- ojcowi, który wychowały co najmniej czworo własnych dzieci, dzieci swego współmałżonka lub dzieci przysposobionych w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Aby otrzymać emeryturę matczyną trzeba spełniać kryterium wiekowe. Przysługują one kobietom, które ukończyły 60 lat i mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat.

Świadczenie otrzymają osoby, które w trakcie jego pobierania mieszkają w Polsce i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Wysokość emerytury matczynej będzie równa emeryturze minimalnej, która wynosi 1000 zł brutto miesięcznie.

Osoby, które kwalifikują się do pobierania emerytur matczynych, ale mają przyznaną emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż emerytura minimalna, otrzymają wyrównanie do kwoty 1000 zł.

Matczyne emerytury wypłacą ZUS i KRUS.

Kto nie dostanie świadczenia

Emerytury matczyne nie przysługują osobom, które:
- zostały pozbawione lub którym ograniczono władzę rodzicielską
- po przyznaniu świadczenia zostaną tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności, albo przebywają w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych. Nie dotyczy to osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego