21 maja 2018 r. zmienią się zasady informowania członków pracowniczych programów emerytalnych o zgromadzonych środkach. Określony także zostanie maksymalny okres oczekiwania na przystąpienie do takiej formy oszczędzania.
To efekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014). Dokument ten wprowadza przepisy mające na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE.
Jedną ze zmian jest ograniczenie przeszkód dotyczących możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalnych. I właśnie z tego powodu konieczna jest nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449).
Reklama
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy wskazują, że minimalny okres oczekiwania na przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego nie może być krótszy niż trzy miesiące. Nie ma natomiast wskazanego maksymalnego okresu oczekiwania. Po zmianach umowa zakładowa dotycząca PPE nie może przewidywać dłuższego niż trzy lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w programie. Jeśli obecnie obowiązujące umowy zakładają dłuższy termin, to do 31 grudnia 2018 r. zostaną dostosowane do unijnych przepisów.
Dyrektywa określa także zasady informowania członków PPE. Na wniosek uczestnika takiego programu, jednak nie częściej niż raz w roku, pracodawca będzie udzielać mu zrozumiałej informacji na piśmie. Powinna ona zawierać warunki nabycia prawa do wypłaty, wartość zgromadzonych środków oraz sposób traktowania zgromadzonych na rachunku uczestnika środków w przypadku ustania zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego program lub likwidacji programu. Niezbędne będzie także pouczenie, że pracownik powinien zasięgnąć porady, co ma zrobić z otrzymanymi pieniędzmi, żeby w przyszłości uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia emerytalnego.
Projekt ustawy wprowadza także zasadę, że osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci będą otrzymywać informację o stanie konta oraz sposobie traktowania tych środków. Nowe zasady będą dotyczyć 395,6 tys. osób oszczędzających w PPE.
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji międzyresortowych