Irlandzka, państwowa emerytura składkowa (State Pension Contributory) to najpopularniejsza forma świadczenia emerytalnego, która zależy od ilości i czasu opłacania obowiązkowych składek PRSI. Można ją pobierać mieszkając w Irlandii lub włączyć jako część do emerytury otrzymywanej w Polsce w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Okresy pracy i odprowadzania składek irlandzkich należy dokumentować w ZUS drukami P60 oraz P45. Wniosek emerytalny wraz z dokumentami zagranicznymi i polskimi najlepiej złożyć 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Irlandzki system emerytur składa się z kilku elementów. Oczywiście najważniejszym i najpopularniejszym jest emerytura państwowa, do której nabywa się prawo odprowadzając przez lata obowiązkowe składki od pensji za pracę etatową (składki - podobnie jak w Polsce - płaci także pracodawca). Poza emeryturą składkową istnieje także nieskładkowa, która jest rodzajem świadczenia dla osób, które mieszkając w Irlandii nie są w stanie sprostać wymogom dotyczącym ilości wpłaconych składek. Poza tym istnieją dobrowolne emerytury pracownicze oraz prywatne dla samozatrudnionych.

Wiek emerytalny w Irlandii

Irlandzka ustawa o pomocy społecznej i emeryturach z 2011 r. (Social Welfare and Pensions Act) przewiduje stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego docelowo do 68 lat. Stopniowe podwyższenie rozpoczęło się w styczniu 2014 r. poprzez ujednolicenie wieku emerytalnego do 66 lat. Dla osób urodzonych między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1954 r. włącznie minimalny wiek emerytalny wynosi 66 lat. Jeśli urodziłeś się między 1 stycznia 1955 r. a 31 grudnia 1960 r. włącznie, minimalny dopuszczalny państwowy wiek emerytalny wyniesie 67 lat, a jeśli urodziłeś się 1 stycznia 1961 r. lub później, wówczas minimalny dopuszczalny państwowy wiek emerytalny wyniesie 68 lat.

Emerytura składkowa - State Pension (Contributory)

Państwowa emerytura składkowa (dawniej Old Age Contributory Pension) to świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego wypłacane osobom w wieku 66 lat i powyżej, które spełniają określone warunki dotyczące zgromadzonych (opłaconych) składek PRSI na ubezpieczenie społeczne. Emerytura (stawka osobista) nie jest uzależniona od innych dochodów, takich jak emerytura pracownicza, ani też nie ma na nią wpływu. Emerytura składkowa podlega opodatkowaniu, ale jest mało prawdopodobne, by naliczono podatek, jeśli jest to jedyny dochód emeryta. Świadczenie tego typu zależy oczywiście od ilości i czasu opłacania obowiązkowych składek PRSI. Można ją pobierać mieszkając w Irlandii lub włączyć jako część do emerytury w Polsce. Okresy pracy i odprowadzania składek irlandzkich należy dokumentować drukami P60 oraz P45.

Emerytura nieskładkowa - State Pension (Non-Contributory)

Państwowa emerytura nieskładkowa (dawniej Old Age Non-Contributory Pension) jest rodzajem zasiłku / renty zależnej od stanu zamożności (sytuacji materialnej). To świadczenie adresowane dla osób w wieku co najmniej 66 lat, które nie kwalifikują się do emerytury państwowej (składkowej) na podstawie ubezpieczenia społecznego z uwagi na brak minimalnej ilości opłaconych składek. Emerytura nieskładkowa także podlega opodatkowaniu, ale jeśli dla emeryta objętego tym świadczeniem jest to jedyny dochód, wówczas mało prawdopodobne, by naliczany i pobierany był podatek. Oczywiście emerytura tego typu wypłacana jest wyłącznie emerytom mieszkającym w Irlandii i nie jest wypłacana osobom mieszkającym poza tym krajem.

Emerytury pracownicze oraz prywatne

Emerytury pracownicze są dobrowolne. Oferowane są zarówno w sektorze publicznym (pracownikom służb państwowych, w oświacie, itp.) oraz pracownikom firm prywatnych jako pewien benefit do pensji. Z kolei emerytury prywatne dotyczą osób samozatrudnionych i mają postać indywidualnych kont oszczędności emerytalnych.