Warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.). Mają one za zadanie zapewnić utrzymanie osobom, które utraciły źródło utrzymania, a z powodu wieku mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy.

Od 1 stycznia tego roku prawo do tego świadczenia mają też osoby, które co prawda nie pracowały, ale opiekowały się przez co najmniej rok chorym członkiem rodziny.

I UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA SĄ OSOBY, KTÓRE:

1)
• ukończyły 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)
• pracodawca, u którego pracowały co najmniej 6 miesięcy, uległ likwidacji lub stał się niewypłacalny


2)
• ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni)
• stosunek pracy z pracodawcą, u którego pracowały co najmniej 6 miesięcy, uległ rozwiązaniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy


3)
• ukończyły 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)
• ogłosiły upadłość po nieprzerwanym przez co najmniej 24 miesięcy prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej
• opłacały składki na ubezpieczenie społeczne4)
• ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)
• przez co najmniej 5 lat pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, po czym utraciły do niej prawo
• w ciągu 30 dni od utraty prawa do renty zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy5)
• ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)*
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)
• przez co najmniej 365 dni pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, po czym straciły do niego prawo z powodu śmierci osoby, którą się opiekowały
• w ciągu 60 dni od utraty prawa do świadczenia lub zasiłku zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy6)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni)
• stosunek pracy z pracodawcą, u którego pracowały co najmniej 6 miesięcy, uległ rozwiązaniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy

7)
• mają staż ubezpieczeniowy wynoszący 34 lata (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni)**
• stosunek pracy z pracodawcą, u którego pracowały co najmniej 6 miesięcy, uległ rozwiązaniu z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

* Na dzień ustania prawa do świadczenia lub zasiłku
** Na 31 grudnia roku poprzedzającego likwidację lub niewypłacalność pracodawcy
*** Wymienione warunki trzeba spełnić łącznie

II KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE

• po pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni
• w ciągu 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez wymagany okres

Pod warunkiem, że:
• wnioskodawca nadal jest bezrobotny
• w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

Uwaga! ZUS może przywrócić termin do złożenia wniosku w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustawa nie definiuje jednak tego pojęcia. Ocena sytuacji w każdym przypadku należy więc do ZUS.

III 1040 zł – tyle wynosi obecnie świadczenie przedemerytalne

IV PRAWO DO ŚWIADCZENIA USTAJE:

• na wniosek pobierającego
• po przyznaniu prawa do emerytury
• z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego
• z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
• wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.V ŚWIADCZENIE ULEGA ZAWIESZENIU W PRZYPADKU:

• nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej
• osiągania dodatkowego przychodu w wysokości co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia