Komisja Europejska zarzuciła Polsce, iż wprowadzenie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jako przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych stanowi przejaw dyskryminacji z uwagi na płeć. W odpowiedzi MRPiPS wskazało, iż wprowadzony (zróżnicowany) wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest prawidłowy i zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Czy ma rację?Prawne gwarancje równego traktowania w systemie ubezpieczeń społecznych zostały zapisane zarówno w obowiązujących w Polsce przepisach unijnych, jak i w regulacjach krajowych. Zgodnie z normami europejskiego porządku prawnego dyrektywa Rady z 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (79/7/EWG) w art. 4 stanowi, iż zasada równego traktowania oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, bądź bezpośrednio, bądź pośrednio poprzez odwołanie, zwłaszcza do stanu cywilnego lub rodzinnego, w szczególności jeżeli chodzi o m.in. zakres stosowania systemów i warunki objęcia systemami.