Wycinka drzew i krzewów w miastach to często temat sporów między zarządcami osiedli a mieszkańcami. Czy ci ostatni mają wpływ na kształtowanie ich przydomowego krajobrazu? Okazuje się, że tryb wycinki na osiedlach jest ściśle określony, ale nie każdy mieszkaniec wie o przysługującym mu prawie.

Zgoda wycinkę. Kto się musi pytać?

Z zasady na wycięcie drzewa potrzebne jest zezwolenie, chyba że drzewo rośnie na terenie właściciela – osoby fizycznej, która chce wyciąć drzewo w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kiedy drzewo chce wyciąć posiadacz ziemi wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na jego wniosek – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa lub krzewy, nie jest wymagana w przypadku, gdy wniosek składa:

- spółdzielnia mieszkaniowa

- wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą o własności lokali,

- zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
użytkownik wieczysty,

- posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa a wycinka drzew. Czy można się nie zgodzić na wycinkę?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek poinformowania:

- członków spółdzielni,

- właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni,

- oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

o zamiarze złożenia wnioskuo wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Sposób informacji nie jest wskazany przez ustawę. Przepisy nie mówią wprost czy ma to być zawiadomienie na klatkach schodowych, w prasie, czy też w formie ulotki wrzuconej do skrzynek. Sposób jest określany jako „zwyczajowo przyjęty”.

Wycinka. Spółdzielnia i wspólnota musi wyznaczyć termin na uwagi

Informując o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, spółdzielnia wyznacza co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Podobny obowiązek ma zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Ten również musi poinformować członków wspólnoty o każdym wyrębie drzewostanu na terenie wspólnoty.

I tu uwaga. Wniosek o wycinkę drzew może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.