Parlament Europejski poparł zwiększenie celu UE dotyczącego tzw. pochłaniania CO2 w sektorze użytkowania gruntów i leśnictwa. Został ustalony na poziomie 310 mln ton CO2 w 2030 r. i jest to o około 15 proc. więcej niż obecnie.

Parlament przyjął 479 głosami za, przy 97 głosach przeciw i 43 głosach wstrzymujących się, zmianę rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów i leśnictwa. Ma ona usprawnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, dzięki czemu Unia Europejska stanie się do 2050 roku pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, rozporządzenie zwiększy też różnorodność biologiczną - podał PE.

Unijny cel na 2030 rok w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w sektorze gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zostanie ustalony na poziomie 310 mln ton CO2. Jest to o około 15 proc. więcej niż obecnie.

Wszystkie państwa członkowskie będą mieć wiążące na poziomie krajowym cele na 2030 rok w zakresie pochłaniania i emisji z tego sektora. Cele te będą oparte na ostatnich danych, dotyczących poziomu pochłaniania i możliwościach dalszego pochłaniania. Państwa Unii będą musiały pilnować, by emisje w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa nie przekroczyły ilości, która została pochłonięta.

Państwa członkowskie, by osiągnąć swoje cele, mogą kupować lub sprzedawać "jednostki pochłaniania" CO2. Taka wymiana może zachodzić między systemami przewidzianymi tym rozporządzeniem i rozporządzeniem dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego. Dzięki temu mechanizmowi państwa członkowskie będą otrzymywać rekompensatę w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary lasów.

Jeżeli postępy krajów Unii nie będą wystarczające, będą one musiały podjąć działania naprawcze. Przewidziano również karę za nieprzestrzeganie przepisów. Realizację celu Unii ma zapewniać Komisja.

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

Przegląd rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa stanowi część pakietu „Gotowi na 55 w 2030 roku”. Jest to plan Unii, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w europejskim prawie klimatycznym.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/