Głównym celem ustawy Prawo ochrony środowiska są kwestie walki z hałasem, natomiast na etapie prac sejmowych do noweli wprowadzono przepis dotyczący przesunięcia terminu na przyłączenia do sieci nowo powstających instalacji OZE. Pierwotny termin upływał z końcem czerwca 2022 r., Sejm przesunął termin do 16 lipca 2024 r.

Przyjęta przez Senat poprawka zgłoszona przez Stanisława Gawłowskiego (senator niezrzeszony) zakłada, że do wniosku o przesunięcie terminu, jaki inwestor ma złożyć, powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji lub pozwolenia na budowę. Poprawka ma na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Reklama

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać - na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku, gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.(PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec