Za nowelizacją ustawy, wdrażającej przepisy unijnych dyrektyw głosowało 438 posłów, przeciw było 10.

Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

Nowelizacja przepisów unijnych w dziedzinie gospodarki odpadami uściśla przepisy w zakresie wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego, wyznacza cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do roku 2025, roku 2030 i roku 2035.

Reklama

Wyznacza cele dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów komunalnych - do roku 2035. Przepisy unijne, wdrażane do prawa polskiego stanowią, że kraje UE, zobowiązane są do osiągnięcia do 2035 r. co najmniej 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Reklama

Celem regulacji jest też zmniejszenie do roku 2035 ilości składowanych odpadów do 10%, ustala się cele pośrednie tychże poziomów składowania: 30% wagowo rocznie w latach 2025- 2029, 20% wagowo rocznie w latach 2030-2034 i 10% wagowo rocznie w roku 2035.

Nowelizacja zmienia definicje bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych, definiuje odpady inne niż niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady żywności, kwestie system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów, prac ziemnych i wypełniania wyrobisk. Wprowadza także zmiany dotyczące sprawozdawczości w zakresie baterii i akumulatorów za pomocą bazy danych odpadowych (BDO) i nakłada na dostawców obowiązek przekazywania informacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Poziomy recyklingu zostaną transponowane do polskiego prawa tak jak dotychczas, przez zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, natomiast coroczne stopniowe zwiększanie poziomów recyklingu, tak aby osiągnąć poziomy określone w dyrektywie na rok 2025 i rok 2030, zostanie określone w rozporządzeniu.

Ponadto przepisy precyzują sposób pomiaru masy odpadów poddanych recyklingowi. Nastąpi to podczas wprowadzania odpadów do procesów recyklingu, po ich wcześniejszym poddaniu wszystkim koniecznym czynnościom kontrolnym, sortowaniu i innym czynnościom wstępnym, a także przy wykorzystaniu narzędzi, jakie daje baza danych odpadowych.

Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a w zakresie odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórki - od 1 stycznia 2023 r.

Skutkiem wprowadzanej regulacji będą wydatki oraz dochody po stronie budżetu państwa. Przewidywane dochody ogółem w okresie od roku 2021 do 2030 wyniosą 1 911,448 mln zł, natomiast szacowane wydatki ogółem w tym samym okresie wyniosą 21,38 mln zł.