Rozwiązania prawne mające zapobiec niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na naszą różnorodność biologiczną oraz ograniczające szkody przez nie wyrządzane - przewiduje projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd. Wprowadza on nowe definicje inwazyjnych gatunków obcych.

Chodzi o przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o gatunkach obcych, który umieszczono we wtorkowym harmonogramie obrad Rady Ministrów.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka.

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 roku.

"Zgodnie z tą regulacją na państwach członkowskich ciąży obowiązek ustanowienia ram prawnych dla działań służących zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe, minimalizowaniu i łagodzeniu tego wpływu oraz ograniczenie wyrządzania przez te gatunki szkód społecznych i gospodarczych" - czytamy w projekcie ustawy zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W projekcie wskazano, że w Polsce istnieje system zwalczania gatunków obcych, jednak rozporządzenie UE wprowadza nowe elementy polegające na kompleksowym podejściu do zagadnienia na poziomie Wspólnoty: listę gatunków inwazyjnych obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie, współpracę. "Dlatego konieczne jest dostosowanie krajowego systemu do wymogów unijnych" - napisano.

Projekt w szczególności wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe definicje (inwazyjny gatunek obcy, usługi ekosystemowe), a także delegacje do wydania rozporządzeń zawierających wykazy gatunków inwazyjnych obcych stanowiących zagrożenie dla państwa członkowskiego i UE.

Ponadto w projekcie zawarto rozwiązania, dzięki którym krajowy system zwalczania gatunków obcych wypełni zobowiązania dotyczące m.in. raportowania, koordynacji działań na poziomie wspólnotowym, np. w zakresie wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania oraz zarządzania populacjami gatunków inwazyjnych obcych o szerokim zasięgu.