Osoby, które potrzebują zaświadczenia o wysokości dochodu, aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” i osiągają dochody opodatkowane ryczałtowo, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu.

Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z świadczeniami na rzecz rodziny. Dziś ustalaniem dochodu na potrzeby programu zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Po zmianie przepisów będą one samodzielnie pozyskiwały informacje z systemu e-podatki o sytuacji dochodowej osób, które prowadzą działalność opodatkowaną ryczałtowo. Teraz muszą one dostarczać zaświadczenie z urzędu skarbowego. Zwolnieni z tego obowiązku zostaną również rodzice starający się o zasiłek na dziecko. Zgodnie z przepisami przejściowymi postępowania w sprawie zaświadczeń o dochodzie, które zostały wszczęte i niezakończone na podstawie żądań o ich wydanie złożonych przed 1 sierpnia br., będą rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie