Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja, którą zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma być kolejnym krokiem do bardziej ekologicznego zarządzania odpadami powstającymi zwłaszcza z jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.
Projekt ma dostosować obecnie obowiązujące w Polsce przepisy do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jej głównym założeniem jest wdrożenie w krajach unijnych tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, w której wykorzystywane mają być przede wszystkim nadające się do ponownego przetworzenia, nietoksyczne materiały w miejsce szkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych.
Także celem krajowego ustawodawcy jest wyeliminowanie w jak największym stopniu odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku (a więc i ograniczenie dopuszczenia do obrotu niektórych plastikowych jednorazówek). Nowością ma być również obowiązek umieszczania na wybranych opakowaniach informacji o proponowanym sposobie utylizacji odpadów, a także ewentualnej obecności tworzyw sztucznych i ich negatywnym wpływie na środowisko. Szczegółowe zasady oznakowania zostały określone w rozporządzeniu unijnym. Najistotniejsze jest to, że oznakowania mają być widoczne, czytelne i nieusuwalne. Także według krajowego projektu ważną rolę ma pełnić zwłaszcza informowanie konsumenta o potencjalnie negatywnym wpływie danych opakowań na środowisko i zachęcenie go do korzystania z wyrobów wielorazowych.
W kontekście większej skuteczności recyklingu i zmniejszeniu ilości produkowanego plastiku od dawna mówi się o konieczności wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Zakłada ona m.in. ich finansową i organizacyjną odpowiedzialność za sortowanie i przetwarzanie odpadów. Ministerstwo zaznacza, że zostanie ona wprowadzona w ramach projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obecnie w resorcie trwają prace legislacyjne w tym zakresie. Równolegle wprowadzony ma zostać system kaucyjno-depozytowy, w ramach którego można byłoby oddawać butelki.