Komisja Europejska zaleca uwzględnienie w krajowych planach strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) celów Zielonego Ładu poprzez ograniczenie stosowania nawozów i zmniejszenie sprzedaży środków drobnoustrojowych dla zwierząt.

KE Wskazuje także na potrzebę rozwoju rolnictwa ekologicznego i zapewnienie internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich.

Opublikowane zalecenia są częścią zorganizowanego dialogu między Komisją a państwami członkowskimi w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Europejskiego Zielonego Ładu.

"Zalecenia dla państw członkowskich są kluczowym krokiem na drodze do zwiększenia trwałości i odporności naszego sektora rolnego. Bardzo zachęcam państwa członkowskie do uwzględnienia tych zaleceń przy opracowywaniu planów strategicznych WPR. W ten sposób możemy zapewnić WPR dostosowaną do Zielonego Ładu i wspierającą rolników" - powiedział komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

W tych zaleceniach Komisja Europejska analizuje sytuację każdego kraju w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich. Analiza ta zawiera ocenę sytuacji danego kraju w odniesieniu do celów Europejskiego Zielonego Ładu do roku 2030 r.

Celem jest też przekazanie 25% gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne i zapewnienie na 100% obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego internetu.

Aby osiągnąć cel 25% rolnictwa ekologicznego, Komisja zaleciła zdecydowanej większości państw członkowskich opracowanie niezbędnych struktur łańcucha dostaw żywności, określenie lokalnego potencjału produkcji ekologicznej, promowanie spożycia produktów ekologicznych i zapewnienie wsparcia konwersji do i utrzymania rolnictwa ekologicznego poprzez rozwój obszarów wiejskich.

Komisja przedstawiła państwom członkowskim konkretne zalecenia dotyczące przygotowania krajowych planów strategicznych WPR, zapewniając powiązania ich z "ambicjami" Zielonego Ładu.
Państwa członkowskie mają opracować strategię, która powinna wyjaśniać, w jaki sposób będą wykorzystywać instrumenty WPR do osiągnięcia celów WPR, w oparciu o ich lokalne warunki i potrzeby. Będzie to również dotyczyło celów Zielonego Ładu. Zalecenia same w sobie nie są prawnie wiążące dla państw członkowskich. Jednak Komisja zatwierdzając krajowe plany strategiczne, będzie korzystała z zaleceń jako dokumentu odniesienia przy ocenie tych planów.

Celem Komisji jest m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym UE. Komisja przygotowuje pakiet wniosków w tej sprawie na czerwiec 2021 r. Zaleca wszystkim państwom członkowskim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, w szczególności pochodzących z hodowli lub gospodarowania glebą. Zachęca do korzystania z inteligentniejszego, bardziej precyzyjnego i zrównoważonego rolnictwa, z wymiany wiedzy i technologii. Wskazuje też na potrzebę ochrony torfowisk i terenów podmokłych.

Komisja dąży do zawarcia porozumienia politycznego w sprawie WPR do wiosny 2021 r. W takim przypadku państwa członkowskie na zaprezentowanie swoich planów miałyby czas do 1 stycznia 2022 r. Wówczas Komisja mogłaby je zatwierdzić do 1 stycznia 2023 r.