Program Erasmus+ jest adresowany nie tylko do studentów, ale także do absolwentów.
Czy każda uczelnia proponuje wyjazdy
Chciałbym chociaż na semestr pojechać na studia za granicę. Czy każda uczelnia oferuje taką możliwość?
NIE
Aby wyjechać na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ trzeba:
- kształcić się na uczelni, która bierze w nim udział, czyli ma Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów,
- być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich albo doktoranckich,
- mieć niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+.
Termin rekrutacji ustala każda uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z wydziałem, który zajmuje się programem Erasmus+, aby uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów. W trakcie studiów można też skorzystać z wyjazdów na praktykę.
Czy by wyjechać, trzeba znać język obcy
Jedynym językiem obcym, w którym mogę się biegle porozumiewać, jest angielski. Czy komisja rekrutacyjna będzie sprawdzała znajomość języka kandydatów na zagraniczne studia?
TAK
Każda uczelnia kwalifikuje kandydatów na zagraniczne studia. Zatem zasady i wymogi mogą się różnić. Jednak w każdej szkole wyższej podstawowym kryterium zakwalifikowania studenta do programu Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w jakim będzie studiował. Poziom biegłości językowej oczekiwany przez uczelnię przyjmującą, jest uzgadniany pomiędzy nią a macierzystą szkołą studenta, która przeprowadza rekrutację. Poza językiem szkoła bierze również pod uwagę średnią ocen a także motywację. Poza tymi wymogami uczelnie mogą ustalić nadprogramowe sito rekrutacyjne, np. sprawdzając dodatkowe osiągnięcia studenta, udział w konferencjach itp.
Osoby, które przed wyjazdem chciałyby poprawić znajomość języka, mają taką możliwość. Mogą skorzystać z kursów językowych online oferowanych przez Komisję Europejską w centralnym systemie wsparcia językowego. Są tam zamieszczane testy biegłości językowej oraz kursy. Licencje umożliwiające skorzystanie z przygotowania językowego online przyznaje macierzysta uczelnia.
Czy na wyjazd dostanę jakieś pieniądze
Nie mam środków, aby utrzymać się w zagranicznej szkole wyższej. Czy jeżeli zakwalifikuję się do programu Erasmus+, to poza miejscem na zagranicznych studiach dostanę też pieniądze na pobyt?
TAK
Student, który zakwalifikuje się na zagraniczny wyjazd, otrzyma stypendium. Jego wysokość zależy od kraju, do którego wyjedzie. Stypendia wahają się w przedziale 300 do 500 euro miesięcznie. Przy wyjeździe:
- do Bułgarii, Estonii, byłej republiki Jugosławii, Macedonii, Rumunii, na Węgry, Słowację Litwę, Łotwę i Maltę – 300 euro,
- do Belgii, Chorwacji, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Luksemburgu, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Turcji i na Cypr – 400 euro,
- do Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch – 500 euro.
Poza tym osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia socjalnego. Na stypendium mogą liczyć również ci, którzy wybierają się na zagraniczne praktyki. Dla tych stypendystów wsparcie jest wyższe i wynosi od 400 do 600 euro miesięcznie.
Czy można pojechać na kilka semestrów
Chciałbym studiować za granicą. Interesuje mnie jednak pełen cykl kształcenia, a nie wyjazd na jeden semestr. Czy w ramach Erasmusa+ mogę udać się na całe studia licencjackie?
NIE
Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ wyjazd na studia trwa najkrócej dwa miesiące a najdłużej 12 miesięcy. Najczęściej jednak jest to jeden semestr (4–5 miesięcy) lub jeden rok akademicki (9–10 miesięcy). To, na jak długo można pojechać na zagraniczne studia, zależy od uczelni.
Natomiast jest możliwe, po uzyskaniu dyplomu licencjata, podjęcie tzw. wspólnych studiów magisterskich. Będą one prowadzone przez dwie uczelnie z różnych krajów. W ramach takiego kształcenia można odbyć rok, a nawet dwa lata nauki zagranicą. Uczelnie mają prawo dla takich studentów ustalić czesne, ale osoby, które skorzystają ze wspólnych studiów magisterskich, mogą również liczyć na wsparcie. W trakcie studiów będzie im przysługiwało:
- dofinansowanie czesnego – maksymalnie 4,5 tys. euro rocznie dla studentów z krajów programu, albo maksymalnie 9 tys. euro dla studentów z krajów partnerskich,
- dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki – od 1 tys. do 3 tys. euro rocznie na koszty podróży i 1 tys. euro na pokrycie kosztów przeprowadzki,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania – 1 tys. euro miesięcznie.
Czy wcześniej poznam program studiów
W przyszłym roku zamierzam się starać o wyjazd na zagraniczne studia. Obawiam się jednak, że program zajęć, które będę musiała zrealizować, okaże się dla mnie zbyt trudny. Chciałabym najpierw się z nim zapoznać. Czy, jeżeli nie uda mi się zdać na zagranicznych studiach wszystkich egzaminów, wpłynie to na zaliczenie tego okresu studiów w macierzystej szkole?
TAK
Jeszcze przed wyjazdem student jest zobowiązany do podpisania umowy, która zawierana jest pomiędzy nim a uczelniami macierzystą oraz przyjmującą. Określa ona program zajęć, w których ma on uczestniczyć, kształcąc się na zagranicznym uniwersytecie, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot.
Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musi zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby macierzysta szkoła mogła uznać i zaliczyć ten okres studiów. Do porozumienia można wprowadzić zmiany, pod warunkiem że wszystkie strony je zaakceptują i że będą uwiecznione w formie pisemnej. Zrealizowanie uzgodnionego programu studiów gwarantuje zaliczenie semestru przez uczelnię macierzystą.
Czy absolwent też skorzysta z Erasmusa+
W tym roku akademickim kończę studia. Żałuję, że nie skorzystałam z możliwości wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+. Czy po ukończeniu studiów również będę miała taką możliwość?
TAK
Absolwenci mogą wyjechać na zagraniczny staż lub praktykę. Ale trzeba starać się o nie już na ostatnim roku. Można odbyć je jedynie w ciągu roku od ukończenia studiów.
Na praktykę można wyjechać do zagranicznej firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non profit, na uczelnię i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzeum, biblioteki, szpitala itp.). Nie ma możliwości odbycia praktyk w instytucjach unijnych i odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
O wyjazd należy ubiegać się w swojej macierzystej uczelni. Można wyjechać tylko do takiej instytucji, którą ona zaakceptuje. W trakcie wyjazdu absolwentowi przysługuje stypendium.
Czy za granicą będę również ubezpieczona
W przyszłym semestrze wyjeżdżam na studia w ramach programu Erasmus+. Czy będę musiała się dodatkowo ubezpieczyć?
TAK
Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto jednak pamiętać, że obejmuje ona tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Jeśli chodzi o absolwentów, to bezpłatne ubezpieczenie przysługuje im tylko przez cztery miesiące od daty zakończenia studiów. Na dalszy okres pobytu trzeba wykupić indywidualną polisę.
Czy sam mogę wybrać kraj wyjazdu
Zamierzam skorzystać z programu Erasmus+. Najbardziej zależałoby mi na wyjeździe do Hiszpanii. Czy będą mógł wskazać placówkę, w której chciałbym podjąć studia?
NIE
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą korzystać z oferty edukacyjnej 33 państw – 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Jednak to od uczelni zależy, z jakimi innymi uniwersytetami ma nawiązaną współpracę i ile miejsc na zagranicznych studiach będzie dostępnych. Zatem jeżeli student marzy o studiach w ramach Erasmusa+ w Hiszpanii, a jego macierzysta uczelnia współpracuje tylko np. z uniwersytetami we Włoszech, wyjazd do innych krajów nie będzie możliwy. Warto jednak, aby studenci zgłaszali swoje zapotrzebowanie władzom uczelni. Może już w kolejnym roku nawiążą one współpracę ze szkołami w innych krajach.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.