Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zostanie przekształcona w wydział zamiejscowy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz PWSZ w Sandomierzu.
Resort nauki rozważał nawet likwidację PWSZ. Trwający bowiem od kilku lat niż demograficzny negatywnie wpłynął na sytuację finansową uczelni, która w latach 2011–2013 wygenerowała wysokie straty netto (w poszczególnych latach były to kwoty: -294,7 tys. zł, -963,7 tys. zł, -325,7 tys. zł). Dlatego od 2013 r., zgodnie z art. 100a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), była obowiązana do wprowadzenia programu naprawczego. Pomimo jego realizacji sytuacja finansowa szkoły jest nadal trudna. Co prawda w latach 2014–2015 uzyskała dodatni wynik finansowy (odpowiednio na plusie 159,5 tys. zł, 266,8 tys. zł), ale już na ten rok planowany jest ujemny wynik finansowy (-76 tys. zł). Dlatego szkoła zdecydowała się na konsolidację, a do tego pomysłu przychylił się minister nauki. – Włączenie PWSZ do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych oraz infrastruktury, a także zapewni możliwość kontynuowania kształcenia studentów w Sandomierzu – wskazuje w uzasadnieniu resort nauki.
Z dniem konsolidacji PWSZ zostanie zniesiona i wygasną kadencje jej organów kolegialnych oraz jednoosobowych. Uniwersytet wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki sandomierskiej placówki, co oznacza m.in., że jej mienie, należności i zobowiązania staną się własnością kieleckiej uczelni. Ponadto z dniem połączenia uprawnienia PWSZ do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia staną się uprawnieniami Uniwersytetu.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji społecznych