Nauczyciele mniej zarobią na przenoszeniu odpowiedzi ucznia na kartę egzaminacyjną. Zamiast 2,08 zł za jeden arkusz dostaną 1,55 zł. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. poz.1691).
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami egzaminatorowi, który przenosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi w przypadku arkuszy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysleksją), przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,067 proc. obowiązującej płacy zasadniczej nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł naukowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne (tj. 3109 zł brutto) za każdą pracę ucznia. Obecnie stawka ta wynosi 2,08 zł za arkusz. Resort edukacji jednak obniżył ją do 0,05 proc., czyli zapłaci 1,55 zł za arkusz.
Dlaczego resort edukacji obcina płace? Bo nie chce zwiększać kosztów przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. Dotychczas egzaminatorzy przenosili odpowiedzi uczniów w przypadku arkuszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego. Jednak w e-systemie od tego roku szkolnego będą także oceniane arkusze z matematyki. A to oznaczałoby wyższe koszty przenoszenia odpowiedzi.
Dzięki wprowadzeniu tej zmiany koszt wynagrodzeń dla egzaminatorów wyniesie 272,6 tys. zł przy liczbie zdających 175,9 tys. Tymczasem do tej pory, mimo że obejmował tylko 131,9 tys. gimnazjalistów, koszt sięgał 274,3 tys. zł.
– Mając na względzie niezwiększanie kosztów przeprowadzania egzaminu w latach kolejnych tak, aby włączenie do katalogu arkuszy matematyki nie prowadziło do zwiększenia kosztów przeprowadzania egzaminu, konieczne jest ustalenie stawki określonej rozporządzenia zmienianego na poziomie 0,05 proc. za arkusz – wyjaśnia MEN.
Ponadto nowelizacja zakłada zniesienie stawek dla egzaminatorów za ocenianie sprawdzianów po szóstej klasie szkoły podstawowej. Nie będą one już bowiem przeprowadzane.
30 tys. uczniów ze specyficznymi trudnościami przystępuje do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
24 tys. osób jest wpisanych do ewidencji egzaminatorów z zakresu sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych
Etap legislacyjny
Weszło w życie 29 października 2016 r.