Od decyzji stypendialnej można się odwołać nie tylko w razie odmowy przyznania stypendium, ale również wtedy, gdy zainteresowany uważa, iż jego kwota została źle wyliczona.
W tym roku akademickim złożyłem wniosek o przyznanie stypendium socjalnego. Nie dostałem go, a odmowę uzasadniono tym, że nie jestem w trudnej sytuacji materialnej. Nie przesłałem bowiem informacji z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, która potwierdziłaby, że potrzebuję wsparcia. Uznałem, że nie jest to konieczne, dostarczyłem przecież inne dokumenty o dochodach. Czy mogę odwołać się od rozstrzygnięcia – pyta pan Jarosław.
W uzasadnionych przypadkach rektor, dziekan lub komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Taką opinię uczelnia uwzględni przy ocenie spełnienia przez niego warunków do otrzymania pomocy socjalnej. Gdy zaświadczenie nie zostanie dostarczone, może wezwać do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Ale bez względu na to każdy student, który uważa, że podjęte przez uczelnię rozstrzygnięcie jest niezasadne, może się od niego odwołać. Wnioski w tej sprawie rozpatruje odwoławcza komisja stypendialna. Dokument trzeba złożyć w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania decyzji. Termin biegnie od dnia następującego po tym, w którym doszło do doręczenia pisma z uczelni odmawiającego przyznanie świadczenia.