Od decyzji stypendialnej można się odwołać nie tylko w razie odmowy przyznania stypendium, ale również wtedy, gdy zainteresowany uważa, iż jego kwota została źle wyliczona.
W tym roku akademickim złożyłem wniosek o przyznanie stypendium socjalnego. Nie dostałem go, a odmowę uzasadniono tym, że nie jestem w trudnej sytuacji materialnej. Nie przesłałem bowiem informacji z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, która potwierdziłaby, że potrzebuję wsparcia. Uznałem, że nie jest to konieczne, dostarczyłem przecież inne dokumenty o dochodach. Czy mogę odwołać się od rozstrzygnięcia – pyta pan Jarosław.
W uzasadnionych przypadkach rektor, dziekan lub komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Taką opinię uczelnia uwzględni przy ocenie spełnienia przez niego warunków do otrzymania pomocy socjalnej. Gdy zaświadczenie nie zostanie dostarczone, może wezwać do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Ale bez względu na to każdy student, który uważa, że podjęte przez uczelnię rozstrzygnięcie jest niezasadne, może się od niego odwołać. Wnioski w tej sprawie rozpatruje odwoławcza komisja stypendialna. Dokument trzeba złożyć w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania decyzji. Termin biegnie od dnia następującego po tym, w którym doszło do doręczenia pisma z uczelni odmawiającego przyznanie świadczenia.
Zdarza się, że uczelnia ulgowo traktuje osoby, które odwołają się po wyznaczonym czasie. W wewnętrznych regulacjach wskazuje, że termin do wniesienia odwołania może zostać w wyjątkowych sytuacjach przywrócony. Może to nastąpić jedynie wtedy, gdy jego niedochowanie nastąpiło bez winy studenta. Są to przede wszystkim sytuacje wynikające z przypadków losowych i związanych z działaniem siły wyższej, np. pożar, przerwa w komunikacji lub nagła choroba, która uniemożliwiła wniesienie wniosku przez inną osobę. Zwolnienie lekarskie lub długotrwała choroba nie wykluczają możliwości złożenia odwołania przez osoby bliskie lub nadania pisma pocztą. W przypadku uzasadnionej sytuacji losowej prośbę o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia. Trzeba ją wyczerpująco uzasadnić, wskazując na szczególne okoliczności, potwierdzające, że przekroczenie terminu nie było zależne od studenta.
Najlepiej, żeby odwołanie zawierało przynajmniej dwa elementy: sformułowanie, że student nie zgadza się z wydanym przez uczelnię rozstrzygnięciem, oraz wskazanie decyzji, którą zaskarża. Nie wymaga ono uzasadnienia, jednak warto je podać. To zwróci odwoławczej komisji stypendialnej uwagę na elementy, które zostały np. nieprawidłowo ocenione. Może mieć to wpływ na zmianę decyzji, ponieważ ułatwi wyjaśnienie sprawy. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem wydziału, do którego był kierowany pierwszy wniosek w sprawie przyznania wsparcia socjalnego. Zostanie ono następnie przekazane komisji odwoławczej. Ta po rozpatrzeniu poinformuje zainteresowanego o rozstrzygnięciu. Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, student otrzyma świadczenia z wyrównaniem od października.
Jeżeli wszelkie możliwości odwołania na uczelni zawiodą, można wnieść sprawę do sądu administracyjnego – w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ostatecznej. Postępowania w takich sprawach są jednak czasochłonne.
Uwaga! Wniosek o świadczenie socjalne można złożyć nie tylko w październiku, ale także w późniejszych miesiącach. Ale wówczas – nawet jeżeli zostanie przyznane – to jego wypłata nastąpi od miesiąca, w którym wpłynął.
Podstawa prawna
Art. 177, art. 179 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).