Jeżeli do modyfikacji personaliów doszło po ukończeniu edukacji, wprowadzanie aktualizacji jest zakazane. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana płci przez byłego studenta.

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości. Paragraf 17 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1188 stanowi, że po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta w jego dyplomie. Zarówno ślub, jak i rozmów, nawet jeśli wpływają na personalia danej osoby nie uzasadniają aktualizacji w drukach dotyczących wykształcenia.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której absolwent zmienił płeć. Jest to jedyny przypadek. Jednak, by skorzystać z tej możliwości należy udokumentować, że „zmiana nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci” poprzez przedstawienie niniejszych dokumentów.

Projekt nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia nakłada także na zainteresowanych obowiązek dostarczenia do odpowiedniej jednostki wszystkich posiadanych dyplomów i odpisów, zawierających poprzednie dane. Jest to warunek konieczny.

Uczelnie będą przechowywały teczki osobowe studentów 15 lat zamiast 50

Odmiennie ma się sytuacja, gdy personalia uległy zmianie jeszcze w czasie nauki. Wtedy wszystkie niezbędne dokumenty będą opatrzone nowymi danymi. Dotyczy to także dyplomu, który wystawiany jest na koniec studiów. Ważne, by zainteresowany poinformował uczelnię o zmianach. W przypadku indeksu niezbędny jest pisemny wniosek. Jeśli student go nie złoży zamiast wydawać nowy indeks uczelnia naniesie poprawki w dotychczasowym dokumencie poprzez skreślenie i wpisanie nowych imion lub nazwiska oraz potwierdzenie zmian podpisem i pieczęcią.

Bez względu na powyższe jeżeli w otrzymanych dokumentach stwierdzony zostanie błąd lub omyłkę zostaną one wymienione.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ma wejść w życie 1 października 2016 r.