Do tej pory, jeśli uczeń uczęszczał równocześnie na rekcje religii i etyki do średniej zaliczano średnią ocen z tych dwóch przedmiotów. Wraz rozpoczęciem roku zasada ta uległa zmianie.

To efekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1278), które weszło w życie 1 września.

Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie przepisów zawartych w § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z którymi w przypadku gdy uczeń uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i na zajęcia z etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

Zgodnie z nowymi przepisami (od 1 września 2016), uczniowi, który będzie uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i etyki, przy wyliczaniu średniej z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny uzyskane zarówno z religii jak i z etyki.

Etyka dla każdego

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, placówka powinna zapewnić lekcje etyki nawet dla jednego ucznia. W dalszym ciągu obowiązuje jednak wymóg minimum siedmiu uczniów (w całej szkole, a nie klasie), dla których szkoła musi organizować etykę w swoim budynku. Jeśli zainteresowanych tym przedmiotem będzie mniej, wtedy placówka edukacyjna powinna skierować ich do grupy międzyszkolnej bądź do innej szkoły, której odbywać będą się lekcje etyki. Oznacza to, że teoretycznie wyeliminowane zostały przypadki odmowy zorganizowania zajęć ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.

Religia oraz etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi. Obywają się one w szkołach życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów (forma pisemna). Jeśli zostanie wyrażona zgoda przez ucznia bądź rodzica na uczęszczanie na zajęcia, wtedy wybrany przedmiot jest wliczany do średniej. Zasada ta obowiązuje jednak od momentu rozpoczęcia nauki w IV klasie szkoły podstawowej.

Etap legislacyjny

Weszło w życie 1 września 2016 roku