Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic może odwołać się od niekorzystnej decyzji do dyrektora szkoły lub do sądu administracyjnego.

W wyniku zmian wprowadzonych w systemie edukacji, od września obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia. Dziecko sześcioletnie będzie miało możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale nie będzie to obowiązkowe. Posłać sześciolatka do szkoły? Siedmiolatka zostawić przez rok w pierwszej? Oto wady i zalety każdego rozwiązania

Dzieci sześcioletnie zostaną natomiast od 1 września 2016 roku objęte obowiązkiem przedszkolnym, a dzieci czteroletnie i pięcioletnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola należy od obowiązków gminy - i pomimo, że w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych, zastępczych, dzieci rodziców niepełnosprawnych czy wychowywane tylko przez jednego rodzica, to gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkich uprawnionych dzieci z gminy, które zostały zgłoszone podczas rekrutacji.

Jeżeli w przedszkolu już nie ma miejsca dla kolejnych dzieci, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek wskazać rodzicom inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Czas pracy nowej placówki powinien przy tym być zbliżony do czasu pracy na przykład przedszkola, do którego rodzice zgłosili dziecko. Nie musi być to jednak przedszkole znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania rodziny, a tym bardziej konkretnie wskazane przez opiekunów dziecka.

Jeśli rodzice są niezadowoleni z któregoś etapu rekrutacji, mogą odwołać się od niezadowalającej ich decyzji. Już zabrakło miejsc w przedszkolach. Maluchy muszą stanąć w długiej kolejce Mają do tego prawo również rodzice trzylatków, ale maluchy zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym dopiero od 1 września 2017 roku. W związku z tym gmina nie ma na razie obowiązku zapewniać im miejsca w żłobku czy przedszkolu.

Jak odwołać się od rekrutacji do przedszkola

Niezadowolony z wyników rekrutacji rodzic ma 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, aby wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w ciągu 5 dni powinna udzielić rodzicom wyjaśnienia i podać liczbę punktów, jaką ich dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

Następnie rodzice mają 7 dni na to, aby złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, a kolejny tydzień muszą poczekać na rozpatrzenie odwołania przez dyrektora. Dyrektor weryfikuje zasadność odmowy przyjęcia dziecka do placówki, a dokładnie sprawdza:

  • pracę komisji,
  • ustalenia komisji, w szczególności przyczyny odmowy przyjęcia,
  • prawidłowość oceny spełnienia kryteriów i przyznania kandydatowi punktów.

Dyrektor może podtrzymać decyzję komisji, albo zadecydować jednak o przyjęciu dziecka do placówki.

Od decyzji dyrektora rodzicom przysługuje jeszcze skarga do sądu administracyjnego. Opiekunowie mają na to 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia dyrektora. Sąd może podtrzymać decyzję dyrektora lub zdecydować, że dziecko jest uprawnione do przyjęcia do danego przedszkola.