Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i z etyki, przy wyliczaniu średniej, będą uwzględnione oceny zarówno z religii jak i z etyki - zakłada projekt noweli rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Projekt skierowany został do konsultacji.

Do tej pory uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii oraz etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych wliczał ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązanie zakłada, że do średniej wliczana będzie uczniowi zarówno ocena z religii jak i z etyki.

Zgodnie z przeprowadzoną niedawno nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, na świadectwie promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły stawia się poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę, ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeśli uczeń uczęszczał na jedno z nich oraz dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał zarówno na religię jak i etykę.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego.

Rodzice mogą wybrać, czy dziecko będzie chodzić na lekcje etyki, religii, nie będzie uczestniczyć ani w jednych, ani w drugich lub też będzie chodzić zarówno na lekcje religii, jak i etyki. Lekcje organizowane są na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Przepisy te dotyczą wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych.