Pani Anna uczy historii w liceum. Chciałaby tuż po zakończeniu roku szkolnego wyjechać do syna w Anglii i tam popracować w szkole językowej, bo świetnie zna angielski i niemiecki. Ponadto od września rozpoczyna urlop dla poratowania zdrowia. – Czy mogę sama zdecydować o wyjeździe i dodatkowej pracy – zastanawia się czytelniczka.
Nie. Nauczyciel ma prawo do urlopu od końca roku szkolnego aż do 31 sierpnia. Trzeba jednak pamiętać, że dyrektor szkoły najczęściej pod koniec roku szkolnego może zobowiązać pedagogów do przeznaczenia tygodniowego urlopu na przygotowanie się do pracy w nowym roku szkolnym. Najczęściej pod koniec wakacji zwoływana jest więc m.in. rada pedagogiczna. Co więcej, dla niektórych ten czas wiąże się z obowiązkami związanymi z przeprowadzeniem egzaminów poprawkowych lub maturalnych. Trzeba więc uzgodnić termin wyjazdu z przełożonym.
Istotne jest również to, że podczas korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli do tego dojdzie, dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać go z urlopu, określając termin powrotu do pracy.
Każda bowiem działalność zarobkowa w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia – także w czasie wakacji – jest sprzeczna z jego celem. Pojęcie działalności zarobkowej nie jest określone w ustawie – Karta nauczyciela. Przed odwołaniem z urlopu dyrektor szkoły musi sam rozstrzygnąć, czy działania podejmowane przez pedagoga mieszczą się w jej ramach. Podstawą do odwołania jest uzyskiwanie przez niego przychodów z tytułu podjętej działalności. Można zatem przyjąć, iż każda forma działalności, która przynosi zainteresowanemu przychody, jest działalnością zarobkową. Z definicji ustawowej wynika, że działalność gospodarcza ma zawsze charakter zarobkowy. Podejmowanie i kontynuowanie jej w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela jest zabronione. Urlop taki udzielany jest pedagogowi w celu przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia oraz regeneracji sił. W opisanym więc przypadku nauczyciel nie powinien pracować nawet za granicą. Jeśli dyrektor dowie się o tym, może mieć podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego.
Podstawa prawna
Art. 64, art. 73 ust. 1 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).