Profesjonalna i wykwalifikowana kadra akademicka, stale rozwijana oferta dydaktyczna, wysoka zdawalność na aplikacje prawnicze, możliwość wyjazdu do jednego z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w ramach programu Erasmus (m.in. Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Słowacja) czy malowniczy kampus uniwersytecki KORTOWO sprawiają, że WPiA UWM jest idealnym miejscem do podjęcia wymarzonych studiów.

Geneza powstania Wydziału

Pierwszym krokiem w kierunku utworzenia Wydziału Prawa i Administracji UWM była decyzja Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z 26 października 1993 r., na mocy której powołano Katedrę Prawa i Samorządu Terytorialnego. Trzy lata później na jej bazie stworzono Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego, który z kolei 1 lutego 1998 r. został przemianowany na Instytut Prawa i Administracji. Utworzenie 1 września 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego było dogodnym momentem dla organizacyjnego zaakcentowania wzrastającej roli Instytutu. Wyrazem tego było powołanie Wydziału Zarządzania i Administracji UWM, w którym Instytut Prawa i Administracji stanowił jeden z zasadniczych podmiotów organizacyjnych z dwoma kierunkami dydaktycznymi, tj. prawem i administracją. Uwieńczeniem postępujących zmian organizacyjnych było powołanie Wydziału Prawa i Administracji uchwałą Senatu UWM z 10 lipca 2001 r.

Od tego czasu Wydział poszerzył swoją ofertę kształcenia o dwa nowe kierunki – Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Administracja i Cyfryzacja, uruchomił szereg studiów podyplomowych i specjalizacji, prowadzi ożywioną wymianę studentów w ramach programu Erasmus (w roku akademickim 2013/14 i 2014/15 Wydział przyjął 103 studentów w tym 86 z Hiszpanii, natomiast wysłał za granicę 81 studentów, w tym 42 do Hiszpanii) czy umożliwia rozwijanie swoich umiejętności w jednym z kilkudziesięciu kół naukowych.

Ogólna problematyka badawcza realizowana na Wydziale

• Prowadzone badania powiązane są z szeroko rozumianymi naukami prawnymi oraz wyodrębnionymi naukami o bezpieczeństwie.
• Badania międzynarodowe są w największym stopniu rezultatem ponad 30 porozumień zawartych przez Wydział z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Najtrwalszy charakter ma współpraca z wydziałami prawa uniwersytetów w Bari i Lecce, przy udziale których zorganizowano piętnaście konferencji poświęconych prawom człowieka. Podobnie rozległy charakter mają badania z zakresu komparatystyki systemów prawnych, prowadzone przy znaczącym udziale uniwersytetów w Walencji i Bratysławie. Wymianę poglądów z tego zakresu usprawnia cykl międzynarodowych konferencji, m.in. z udziałem prof. Christiana von Bara. Ponadto pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Rosji i Gruzji, a wymiernym tego efektem jest wydawanie wspólnego, polsko-gruzińskiego rocznika „Polish-Georgian Law Review”.
• Wśród badań regionalnych rola wiodąca związana jest z forum naukowym „Podlasie - Warmia i Mazury", którego działalność została zainicjowana w 2009 r., przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poszukiwanie skutecznych metod i środków przeciwdziałania patologiom społecznym, z szczególnym uwzględnieniem regionów północno-wschodniej Polski.
• Jako jeden z pierwszych w Polsce, Wydział uruchomił program: „Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego”.


Potencjał naukowy Wydziału

Kadra naukowo - dydaktyczna liczy 146 pracowników w tym 34 samodzielnych pracowników naukowych 96 doktorów i 16 magistrów.

Oferta kształcenia

Kierunki studiów
- Prawo - studia jednolite magisterskie
- Administracja - studia I stopnia, studia II stopnia (specjalności: Administracja/Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym/ NOWA SPECJALNOŚĆ! Administracja skarbowa)
- Administracja i Cyfryzacja - studia I stopnia NOWY KIERUNEK!
-Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia, studia II stopnia
- Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
- Administracja
- Administracja elektroniczna
- Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
- Mediacja i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów
- Prawo ochrony środowiska
- Prawo pracy
- Prawo zamówień publicznych
Dokumenty wymagane przy aplikacji

- rejestracja w internetowej rejestracji kandydatów - www.irk.uwm.edu.pl; kserokopia świadectwa dojrzałości – „nowa matura"; kserokopia świadectwa dojrzałości + świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczone za zgodność z oryginałem – „stara matura"
Termin aplikowania na studia stacjonarne 7.06.2016 - 8.07.2016 r.; niestacjonarne 7.06.2016 r. - 25.07.2016 r.
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne 27.07.2016 r.; niestacjonarne 5.08.2016 r. (decyduje data wpływu dokumentów do UWM)

Strona internetowa Wydziału - http://wpia.uwm.edu.pl;
tel.: 89 524 64 70