Nasze stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową. Planujemy budowę boiska do koszykówki lub piłki ręcznej. Czy możemy pokryć ten wydatek z dotacji oświatowej?

W art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) postanowiono m.in., że dotacje oświatowe, o których mowa w pytaniu czytelnika, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Mogą one zostać wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie parametrów podanych w tym przepisie parametrów;

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w: publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (dalej: p.o.), oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622),

2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne;

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach;

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

d) meble;

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości w momencie oddania do używania.

Z powyższego wynika więc stosunkowo szeroki katalog wydatków, które mogą zostać sfinansowane z dotacji. Nie oznacza to jednak, że ta swoboda jest absolutna.

Możliwość sfinansowania ze środków dotacji wydatków na utworzenie i wyposażenie boiska do siatkówki służącego uczniom szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego analizowano w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 26 lipca 2023 r. (znak WI.54.35.2023). Ostatecznie izba oceniła, że przepisy nie pozwalają na finansowanie wydatków majątkowych środkami pochodzącymi z dotacji oświatowej. W ramach argumentacji odwołano się nie tylko do art. 35 u.f.z.o., lecz także do art. 10 ust. 1 p.o. Z treści tego drugiego przepisu wynika, że do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należą w szczególności:

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędne do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Ponadto podkreślono, że w art. 35 ust. 1 u.f.z.o. zastrzeżono, że dotacje mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych (o ile zostaną poniesione na cele ich działalności), wobec czego należy przyjąć, że środki pochodzące z dotacji oświatowej nie mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Podsumowując, nie ma możliwości finansowania ze środków dotacji oświatowej wydatków na budowę boiska sportowego, bowiem ten wydatek ma charakter majątkowy, a z zasady dotacje mogą być przeznaczone na wydatki bieżące placówki oświatowej. ©℗