Jak czytamy na rządowej stronie, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymają nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto. – W świat poszła informacja o wyższej nagrodzie pieniężnej niż to, co teraz trafi do nauczycielskich portfeli – mówi nam rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis. Skąd te rozbieżności? I co jeszcze warto wiedzieć o nagrodzie dla nauczycieli?

Jakiej wysokości będzie nagroda specjalna dla nauczycieli

Zgodnie z ministerialną zapowiedzią, nauczyciele mają dostać 1125 zł brutto. Netto nagroda miała wynieść 900 zł, ale okazuje się, że jej wysokość będzie mniejsza.

„Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazywało informację, że nauczyciele otrzymają 900 zł nagrody, niestety będzie to mniej, bo 766 zł, bowiem przy obliczaniu kwoty netto od 1125 zł brutto nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu. Tak deklaracje mijają się z rzeczywistością, a wprowadzone w ubiegłym roku obciążenia podatkowe dają widoczny skutek.” - czytamy w komunikacie ZNP.

- Po raz kolejny nauczyciele czują się oszukani i zastanawiają się, czemu służy ta narracja o rzekomym dobrobycie w oświacie. Na pewno nie zachęca do pozostania w tym zawodzie, czy do podjęcia pracy z dziećmi – mówi nam rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis.

Nagroda specjalna dla nauczycieli – podstawa prawna i termin wypłaty

Przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586).

Nagroda specjalna dla nauczycieli ma być wypłacana przez pracodawców do 14 października 2023 r.

Kto konkretnie dostanie nagrodę specjalną?

Nagrodę specjalną mogą otrzymać nauczyciele pozostający w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r., którzy:

  • Są nauczycielami w przedszkolach, szkołachoraz placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.
  • Są nauczycielami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Opodatkowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli

Jak czytamy na rządowej stronie, nagroda specjalna dla nauczycieli jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy i stanowi przychód ze stosunku pracy.

Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej.

Co ważne, nagroda specjalna nie jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Skąd będą przekazywane środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli?

Środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli będą przekazywane z rezerwyoraz części budżetowych, którymi dysponują ministrowie.

„Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł.” – czytamy na gov.pl.