Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która m.in. zakłada utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania oraz upoważnia ministra edukacji i nauki do prowadzenia Portalu Edukacji i Nauki.

"Ustawa ma na celu wsparcie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy systemu kształcenia zawodowego. W tym celu utworzona zostanie sieć branżowych centrów umiejętności" - wskazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Branżowe centra umiejętności (BCU) to ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób. BCU będą prowadziły działania edukacyjne i szkoleniowe. Mają również integrować edukację z biznesem, upowszechniać innowacje i nowe technologie w danej branży.

BCU mają przygotowywać kadry na potrzeby poszczególnych branż w ścisłej współpracy z przedstawicielami tych branż. Centra mają być placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, jeśli chodzi o daną dziedzinę zawodową. Sieć BCU będzie wspierała także współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. Dzięki działalności BCU szkoły i uczelnie mają mieć szybki dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i do innowacji. Sieć BCU będzie również prowadziła działania wspierające realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. BCU ma uzupełnić istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.

Osoba, która uzyska zaliczenie branżowego szkolenia zawodowego, otrzyma branżowy certyfikat umiejętności. Zgodnie z nowymi przepisami, BCU będzie mogło także prowadzić kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji dotyczącej edukacji pozaformalnej – tzw. kwalifikacji sektorowych. Osoba, która ukończy taki kurs i zda stosowny egzamin przeprowadzany przez organizację branżową współtworzącą BCU, uzyska certyfikat kwalifikacji sektorowej nadawany i uznawany przez daną branżę.

Nowelizacja, obok kwalifikacji sektorowych, wprowadza do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych także kwalifikacje rzemieślnicze – nadawane przez izby rzemieślnicze po przeprowadzeniu egzaminów w określonych zawodach, dla których dokumentami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji są dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze.

W nowelizacji znajdują się także zapisy wprowadzające regulacje, które umożliwiają ministrowi edukacji prowadzenie systemu teleinformatycznego – Portalu Edukacji i Nauki.

Portal Edukacji i Nauki ma być ujednoliconym punktem dostępu do usług i narzędzi z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, wykorzystującym dane udostępniane i gromadzone przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki w rejestrach publicznych, systemach teleinformatycznych, ewidencjach, bazach danych oraz innych zasobach informatycznych. W ramach systemu utworzony ma być m.in. Portfel Poświadczeń Cyfrowych w celu gromadzenia i przechowywania danych niezbędnych do udostępniania użytkownikowi wyników egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i części ustnej lub wygenerowania w postaci elektronicznej potwierdzenia ukończenia studiów albo nabytych kwalifikacji oraz zasady dotyczące wydawania dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitowanych, generowania poświadczeń elektronicznych dyplomów ukończenia studiów i suplementów, dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych przez Portal Edukacji i Nauki.

Nowelizacja zawiera też zapisy zmieniające zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitowanych oraz umożliwiające zatrudnienie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej nauczyciela akademickiego.

Nowela zmienia z dniem 1 października 2023 r. nazwę Uniwersytetu Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/