Dziewięciu, a nie jedynie pięciu członków zespołu ds. nagród dla naukowców będzie wybierał premier.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
Obecnie w skład zespołu wchodzi: pięć osób wskazanych przez prezesa rady ministrów, pięć przez prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz 10 przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. – Projekt ma na celu umożliwienie prezesowi Rady Ministrów wskazywania dziewięciu osób wchodzących w skład zespołu. Nastąpi to w wyniku zmniejszenia liczby członków wybieranych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z uzasadnienia projektu. Minister po zmianie przepisów wybierze sześć osób.
Planowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie do końca 2015 r. Z uwagi na pośpiech projekt nie był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji publicznych. – Ta zmiana wydaje się raczej korekcyjna i wpisuje w obecne działania PiS, czyli „zmieniamy to, co zastaliśmy”. Będzie ona na pewno wpływała na sposób wyłaniania kandydatów do nagród, ale nie możemy przesądzać, że będą honorowani ci, którzy na to zupełnie nie zasługują – mówi Jan Kaźmierczak, były poseł PO.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań zespołu, którego kadencja trwa trzy lata, należy opiniowanie wniosków o przyznanie nagród pod względem formalnym i merytorycznym, ich ocena oraz przedstawienie prezesowi Rady Ministrów propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem. Za udział w posiedzeniu tego organu przysługuje im wynagrodzenie w wysokości 570 zł dla przewodniczącego oraz 380 zł dla pozostałych członków. Nagrody przyznaje się corocznie za: wyróżnione rozprawy doktorskie (w wysokości 25 tys. zł każda), wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (w wysokości 50 tys. zł każda), wybitny dorobek naukowca (125 tys. zł każda) oraz trzy za osiągnięcia naukowo-techniczne (w kwocie 125 tys. zł, 100 tys. zł, 75 tys. zł).
Etap legislacyjny
Stały Komitet Rady Ministrów