Dyrektorzy szkoły muszą zapewnić uczniom opiekę od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia jego zakończenia. Na jednego nauczyciela nie może przypadać więcej niż 25 dzieci.
W szkołach zaczęły się już przygotowania do nowego roku szkolnego. Jedną z ważniejszych kwestii omawianych przez zbierające się w tym tygodniu rady pedagogiczne są dodatkowe dni wolne w trakcie roku szkolnego. Te na wniosek nauczycieli mają prawo wyznaczyć dyrektorzy placówki. Uprawnienie takie daje im rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432, ze zm.). Przy czym akt ten określa maksymalną liczbę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla każdego typu placówek. I tak dla szkół podstawowych, zasadniczych zawodowych, policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego jest to 6 dni, dla gimnazjów – do 8 dni, a dla liceów ogólnokształcących, profilowanych i uzupełniających, a także techników i techników uzupełniających – 10 dni.
Reklama

Reklama
Jak wynika z informacji zebranych przez DGP, większość pedagogów opowiada się, by w tym roku szkoły nie pracowały 12 i 13 listopada 2015 r., 2 i 27 maja 2016 r. oraz 22 i 23 czerwca 2016 r. Tymczasem samorządy, które są dla placówek oświatowych organami założycielskimi, zwracają uwagę, że w dniach wolnych od zajęć w szkołach powinna być zapewniona odpowiednia opieka na świetlicy. Podobne stanowisko reprezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co więcej, podkreśla, że placówki oświatowe muszą zająć się dziećmi także w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
– Zapewnienie opieki świetlicowej to zadanie statutowe szkoły i wynika bezpośrednio z art. 67 ustawy o systemie oświaty. Musi być ona zapewniona na wniosek pracujących rodziców, ze względu na organizację dowozu do szkoły lub innych okoliczności – wyjaśnia DGP Joanna Dębek, rzecznik prasowy MEN.
– Na tej podstawie opieka świetlicowa powinna być zapewniona również w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, a także w trakcie jego zakończenia – dodaje.
MEN nie przesądza, ilu nauczycieli należy zapewnić do nadzoru dzieci przebywających w świetlicy.
– Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę. Jest też kierownikiem zakładu pracy, zatem powinien uwzględnić to, że pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów – przypomina Joanna Dębek.
Dyrektorzy szkół mają czas do końca września na poinformowanie rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych