Program "Bezpieczna+" będzie realizowany w latach 2015-2018. Jest działaniem komplementarnym w stosunku do przedsięwzięć przewidzianych w rządowym programie "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014–2016.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu "realizacja programu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach poprzez działania dotyczące podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują". Wyjaśniono, że dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, opublikowania i upowszechnienia materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz podniesienia poziomu kompetencji uczniów, ich rodziców oraz kadry szkół w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz właściwego reagowania na występujące w niej niepożądane zjawiska.

Chodzi też o kształtowanie otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, jako niezbędnych elementów poprawy bezpieczeństwa szkoły, rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych oraz umiejętności nawiązywania uczniowskich więzi interpersonalnych poprzez działania umożliwiające podjęcie współpracy z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi (np. strażą pożarną, policją).

Celem programu jest też podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Wspierane będzie tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego.

W rozporządzeniu określono sposób podziału środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację programu "Bezpieczna+". Określono zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia oraz terminy składania wniosków. Wnioski te będą rozpatrywane przez zespół powołany przez wojewodę. Pozytywnie zaakceptowane wnioski, wraz z podaniem wysokości wsparcia finansowego, zostaną podane do publicznej wiadomości.

W 2015 r. na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok zostanie przeznaczone po 20 mln zł.

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizowany był w latach 2008-2013. Był odpowiedzią na wcześniejszy - wprowadzony przez rząd Jarosława Kaczyńskiego - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Jak napisano wówczas w uzasadnieniu projektu programu "szkoła powinna stosować kary, ale równolegle uczyć wartości społecznych, alternatywnych zachowań i ważnych umiejętności życiowych".

W ubiegłym roku działanie programu przedłużono na lata 2014-2016. Celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowych. Nacisk położony jest na przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony rówieśników w szkole, ale i rodziny oraz innych dorosłych. W obecnej edycji programu położono m.in. nacisk na takie działania jak funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i rozwijanie, promowanie profilaktyki rówieśniczej.