Uczniowie klas VIII na egzaminie ósmoklasisty wykazali się dobrą znajomością "Balladyny", nie mieli też problemów z pierwiastkami kwadratowymi i prostymi rachunkami w pamięci, gorzej radzili sobie m.in. z poprawnym stopniowaniem przysłówków – wynika z analizy CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej "Wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty". W opisie wyników uzyskanych przez uczniów, którzy zdawali egzamin w maju (w terminie głównym), CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,9 proc.), na drugim miejscu niemiecki.

"Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. +Balladyna+" - czytamy we "Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty".

Podano w niej, że z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany, natomiast w przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak czytamy w informacji CKE na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły "nie" z przysłówkami w stopniu najwyższym.

"Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta" - wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ ann/