Na jakich zasadach nauczyciel, który złożył wniosek o emeryturę, może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Czy odprawa dla zwalnianego nauczyciela należy się, gdy jest on zatrudniony w innej placówce? Jak obliczać godziny ponadwymiarowe osobie realizującej je zarówno w bibliotece, jak i przy tablicy? Na jakich zasadach wypłacać ekwiwalent za niewykorzystany urlop zatrudnionemu po przerwie na kolejną umowę na zastępstwo?

Nauczyciel złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jednak nadal pracuje w szkole. Zamierza on wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Czy może on z niego skorzystać?

Karta nauczyciela (dalej: KN) nie rozstrzyga wprost uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia pracującego emeryta lub nauczyciela, który dopiero złożył wniosek o emeryturę, co oznacza, że formalnie jeszcze na niej nie jest. Niemniej jednak zgodnie z art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Z regulacji tej wynika, że przydzielenie przez dyrektora urlopu dla poratowania jest możliwe do pewnego momentu kariery zawodowej nauczyciela, tj. tylko do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Tu wskazać należy, że w myśl art. 88 ust. 1 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy przejść na emeryturę.

Z kolei z art. 73 ust. 2 KN wynika, że prawo nauczyciela do uzyskania tego urlopu w istocie wygasa z dniem nabycia uprawnień emerytalnych. Odnosząc się do postawionego pytania, należy więc wskazać, że KN od pewnego momentu wstrzymuje nauczycielom prawo do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. A jest nim nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych. Nie ma znaczenia, czy w następstwie nabycia tych uprawnień nauczyciel złożył potem wniosek o przejście na emeryturę i na nią przeszedł.

Dyrektor wypowiedział nauczycielowi umowę o pracę z uwagi na zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Nauczyciel jest też zatrudniony w innej placówce w pełnym wymiarze zajęć. Czy należy mu się odprawa pieniężna?

Rozstrzygający w tym zakresie jest art. 20 ust. 2 Karty nauczyciela (dalej: KN), który w takich przypadkach, w zakresie wysokości należnego świadczenia, jednoznacznie odwołuje się do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Zgodnie z art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Należy podkreślić, że w przypadku przywołanych wyżej przepisów nie ma żadnych dodatkowych dyspozycji dotyczących miejsca wypłaty odprawy. W tym wypadku zatem każdy stosunek pracy musi być traktowany odrębnie i bez znaczenia dla danego pracodawcy jest to, że nauczyciel jest równocześnie zatrudniony w innej placówce. Dodać należy, że w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma zastosowania art. 87 ust. 1 KN, zgodnie z którym nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 KN, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia – w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Co ważne, w przepisie tym wyszczególnia się zamknięty katalog przypadków, których on dotyczy (ustanie pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne). Nie ma możliwości rozszerzania tego przepisu na inne, niewymienione w nim sytuacje.

Nauczyciel realizuje łącznie 31 godzin. W ramach tych godzin jest 9 godzin języka polskiego oraz 22 godziny biblioteki. Czy realizuje godziny ponadwymiarowe?

Nauczyciel realizuje pensum łączone w wymiarze 25 godzin. Ponieważ nauczyciel faktycznie pracuje łącznie 31 godzin, oznacza to, że ma 6 godzin ponadwymiarowych. Wyliczając liczbę godzin ponadwymiarowych, na początku należy obliczyć pensum cząstkowe.

Nauczyciel realizuje z języka polskiego 9 godzin. Wynosi ono zatem 0,5 obowiązkowego wymiaru czasu pracy. Obliczamy to, dzieląc 9 godzin przez 18-godzinne pensum na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Ponadto realizuje on w bibliotece 22 godziny. Wynosi to 0,73 obowiązkowego wymiaru czasu pracy. Obliczamy to, dzieląc 22 godziny przez 30-godzinne pensum na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.

Następnie ustalamy łączny wymiar realizowanego czasu pracy w wartościach dziesiętnych: dodajemy do siebie pensa cząstkowe. W tym wypadku będzie to zatem 0,5 + 0,73 = 1,23.

Łącznie realizowane przez nauczyciela godziny (tj. 31) dzielimy przez ustalony wyżej łączny wymiar realizowanego czasu pracy w wartościach dziesiętnych (tj. 1,23), czyli 31 : 1,23 = 25.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty nauczyciela (dalej: KN) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W praktyce oznacza to uprawnienie i obowiązek samorządu terytorialnego do określania zasady pozwalającej na obliczenie pensum dla takiego nauczyciela i odpowiednio ewentualnych godzin ponadwymiarowych. Wątpliwości w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy nie występują, o ile wymiar ten jest jednakowy, a nauczyciel naucza np. historii i języka polskiego w wymiarze 10 i 8 godzin. Każda godzina zajęć dydaktycznych powyżej łącznie zliczonego wymiaru godzin (18 godzin) będzie godziną ponadwymiarową.

Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych (tzw. pensum), wskazana w art. 42 KN, jest różna na przydzielonych stanowiskach. Tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego wynosi np. 18 godzin, a dla nauczyciela bibliotekarza 30 godzin. Jeżeli w danej sytuacji nauczyciel realizuje np. 9 godzin języka polskiego i 15 godzin w bibliotece, to łącznie wykonuje on 24 godziny.

Wątpliwość, czy nauczyciel w tej sytuacji realizuje godziny ponadwymiarowe, rozstrzyga uchwała organu prowadzącego. W praktyce w aktach tych stosuje się zasadę proporcjonalności. Nauczyciel realizujący zatem 15 godzin w bibliotece wykonuje zajęcia w wymiarze 0,5 obowiązkowego wymiaru czasu pracy (jeżeli 30 godzin = 1,00, to 15 godzin = 0,5 obowiązkowego wymiaru czasu pracy). Jeżeli ten sam nauczyciel realizuje jednocześnie 9 godzin języka polskiego, to analogicznie również jest to 0,5 etatu. Oznacza to że ww. przypadku nauczyciel realizuje pełen wymiar czasu pracy i nie ma ani jednej godziny ponadwymiarowej (0,5 + 0,5 = 1). Odpowiednio każda przydzielona dodatkowo godzina ponad ten wymiar będzie już jego godziną ponadwymiarową lub godziną doraźnych zastępstw. Jeżeli wyżej wskazany nauczyciel realizowałby 10 godzin języka polskiego i 15 godzin biblioteki, to razem realizowałby 25 godzin, czyli 1,06 etatu, a to już oznacza jedną godzinę ponadwymiarową (przy uwzględnieniu zasady pełnej proporcjonalności przy ustalaniu relacji pomiędzy obliczaniem wymiarów obowiązkowego wymiaru czasu pracy dla dwóch różnych stanowisk).

Poprawne ustalenie wymiaru pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pozwala wyliczyć wysokość należnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Przy czym ich istnienie (lub nie) zależy w znacznym stopniu od lokalnej uchwały wydanej na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 KN. Przyjmuje się, że w przypadkach, w których nie uregulowano tej kwestii na poziomie przepisów samorządowych, nie ma możliwości przyznawania nauczycielom zadań na dwóch różnych stanowiskach o różnych wymiarach pensum.

Przepisy KN nie umożliwiają rozliczania należnego wynagrodzenia za pracę na stanowiskach o zróżnicowanym pensum w układzie godzinowym, np. inna stawka za godzinę pracy w bibliotece, a inna za godzinę języka polskiego. Nauczyciel ma bowiem wynagrodzenie zasadnicze stałe i jest one uzależnione co do zasady od stopnia awansu i posiadanych kwalifikacji (art. 30 ust. 2 KN). Nie zmienia tego stanu okoliczność, że nauczyciel realizuje raz wyższy wymiar pensum, a później, w kolejnym roku, niższy (tym bardziej jeżeli łączy dwa wymiary pensum jednocześnie). Są to bowiem wyłącznie ruchy w wewnętrznej strukturze czasu pracy nauczyciela, za które otrzymuje wynagrodzenie.

Od 1 września 2022 r. zatrudniono nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na zastępstwo. Umowa ta rozwiąże się 28 kwietnia 2023 r. Następnie dyrektor zamierza zatrudnić go na nową umowę od 30 kwietnia do 29 czerwca 2023 r. w niepełnym wymiarze. Podstawą zatrudnienia też ma być umowa na zastępstwo, ale za innego pracownika. Czy po skończonej pierwszej umowie należy naliczyć liczbę dni, za które należy zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, tj. od września do kwietnia? Czy też można wypłacić to świadczenie po upływie czerwca?

Zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty nauczyciela (dalej: KN) w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu. W KN brak jest jednak regulacji szczególnych w zakresie urlopu dotyczących przypadku, gdy z nauczycielem jest zawierana kolejna umowa o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu dotychczasowej umowy. W tym zakresie należy więc stosować regulacje ogólne kodeksu pracy. Zasadą jest, że rozliczenia urlopu wypoczynkowego dokonuje się osobno dla każdej umowy o pracę. Po zakończeniu każdej umowy jest więc podstawa do tego, aby naliczyć i wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przepisach ogólnych dopuszczono również, aby strony postanowiły o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy z tym pracodawcą. Wobec powyższego są możliwe dwa rozwiązania, tj. rozliczenie urlopu i wypłata ekwiwalentu urlopowego po zakończeniu:

  • pierwszej umowy o pracę,
  • drugiej (ostatniej) umowy o pracę – pod warunkiem że strony umowy podejmą decyzję o wykorzystaniu urlopu w kolejnym stosunku pracy (ustalenie w tym zakresie może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej).

Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Natomiast nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego.©℗