Na terenie całego kraju będą obowiązywały jednolite terminy naboru oraz zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu do pierwszych klas m.in. sportowych podstawówek, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych.
Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Przykładowo w przypadku szkół ponadgimnazjalnych za aktywność na rzecz innych ludzi będzie można uzyskać maksymalnie 2 pkt, za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt, a za wynik egzaminu z języka polskiego do 20 pkt. Łącznie będzie można otrzymać 200 pkt.
MEN wyjaśnia, że dotychczasowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także składania dokumentów są różne dla szkół podstawowych w poszczególnych gminach, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – w poszczególnych województwach.
Podobnie dotychczasowy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów postępowania rekrutacyjnego w przypadku szkół ponadgimnazjalnych był różny w poszczególnych województwach, a w przypadku gimnazjów mógł być inny w każdej z tych placówek.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji