Nauczyciele i wychowawcy będą musieli się legitymować dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.
Takie wymagania będą musieli spełniać zatrudnieni w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania przedszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wymóg ten obejmuje również wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawnych i schroniskach dla nieletnich. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Ma wejść w życie 1 września 2015 r.
Obecnie nauczyciele gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych muszą posiadać co najmniej studia pierwszego stopnia. Z kolei wychowawcy w szkolnych ośrodkach młodzieżowych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich muszą legitymować się przynajmniej dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli.
– Celem zmiany jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 przepisów rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stosownie do uregulowań w nim zawartych kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych. A na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół i placówek – uzasadnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Z projektu wynika też, że odstąpiono od wymogu posiadania wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji