Rada Doskonałości Naukowej oceni wnioski uczelni i instytutów o przyznanie uprawnień w nowych dyscyplinach naukowych do awansowania pracowników. Tak wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Od połowy listopada br. obowiązuje nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych. Na skutek tych zmian liczba dziedzin wzrosła z ośmiu do dziesięciu – powstały nowe, takie jak np. nauki o rodzinie. Resort wyodrębnił też nowe dyscypliny, m.in. nauki biblijne i inżynierię bezpieczeństwa. Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało, że konieczne jest dostosowanie ustawy do tych zmian, aby można było już niebawem korzystać z uprawnień w ramach nowych dziedzin i dyscyplin. W trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia posłowie wprowadzili poprawki do technicznej nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, dzięki którym dodatkowe kompetencje uzyska Rada Doskonałości Naukowej (RDN).
I tak w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji nowej dyscypliny rada będzie mogła na prośbę m.in. uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, w drodze decyzji administracyjnej, przyznać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Aby wystąpić z takim wnioskiem, zainteresowane placówki będą musiały m.in. zatrudniać co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w nowej dyscyplinie oraz posiadać choć jedną z najwyższych kategorii naukowych A+, A albo B+ w dyscyplinie wskazanej przez RDN.
– Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że są to konieczne zmiany, w innym wypadku uczelnie i instytuty, które chciałyby być przypisane do nowych dziedzin i dyscyplin, musiałyby czekać ponad trzy lata na uzyskanie uprawnień – argumentowała Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiS, zgłaszając poprawkę w trakcie prac w Sejmie.
Uprawnienia będą przysługiwały placówkom naukowym aż do przeprowadzenia kolejnej ewaluacji w 2026 r.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy skierowana do Senatu