W MEiN rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych na temat projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Resort proponuje w nim zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Nowelizacja rozporządzenia to konsekwencja uchwalonej przez Sejm w czerwcu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej m.in. awansu zawodowego nauczycieli.

Otwierając spotkanie wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski zaznaczył, że rozmowy będą dotyczyć zwiększenia wynagrodzeń od 1 września br. "Jesteśmy w momencie, gdy trwa jeszcze proces legislacyjny, ale chcielibyśmy umożliwić samorządom jak najszybsze podjęcie czynności, które pozwoliłyby na to, aby wypłacić zwiększone wynagrodzenia, stąd w trakcie jeszcze procesu legislacyjnego zaproponowaliśmy spotkanie stronie społecznej i omówienie tego rozporządzenia" - powiedział.

"Nie będziemy na razie rozmawiali o wynagrodzeniach w kolejnym roku budżetowym, bo prace nad budżetem na rok 2023 dopiero się rozpoczynają. Natomiast, jak rozumiem, część państwa postulatów i uwag dotyczy także i tej sprawy, ale to będzie inny temat i w innym momencie" - dodał Piontkowski.

Przed wejściem na spotkanie z wiceministrem związkowcy mówili dziennikarzom, że propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki są dla nich niezadowalające. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński zauważył, że resort proponuje podwyżkę od września tylko dla 20 proc. nauczycieli, przy jednoczesnym zamrożeniu wynagrodzeń pozostałych 20 proc.

Baszczyński przypomniał, że ZNP domaga się podwyżek o 20 proc. dla wszystkich nauczycieli. Zapowiedział, że związek zaproponuje senatorom złożenie takich poprawek podczas procedowania w Senacie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Przypomniał też, że wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli negatywnie oceniają zmiany w awansie zawodowym.

Jerzy Ewertowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" powiedział dziennikarzom, że propozycje resortu edukacji to "ucieczka przed płacą minimalną". Wskazał na zaproponowane w projekcie rozporządzenia wysokości minimalnych stawek i wysokość płacy minimalnej, jaką proponuje rząd od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto.

W czerwcu Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzającą m.in. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli i podwyżki dla nauczycieli w pierwszych latach pracy, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2022 r. Nowelizacja będzie w tym tygodniu procedowana w Senacie.

Zgodnie z nią liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Zlikwidowane zostaną dwa stopnie awansu: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie – zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i – tak jak obecnie – nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty – 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego – 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak, jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli uwzględniające zmiany zawarte w czerwcowej nowelizacji Karty.

W tabeli, będącej załącznikiem do projektu, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym od 1 września 2022 r. ma wynosić 3424 zł brutto. Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 345 zł brutto, a wobec wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego o 257 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, od 1 września ma wynosić 3329 zł brutto. Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 319 zł brutto, a wobec nauczyciela kontraktowego o 250 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych z takim poziomem kwalifikacji ma wynosić od 1 września 3400 zł brutto, co oznacza wzrost od obecnego o 266 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pozostałych nauczycieli mianowanych oraz wszystkich dyplomowanych od 1 września ma nie ulec zmianie.

Na tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki do niego. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka