Maturzyści, którzy uważają, że podczas sprawdzania ich pracy egzaminator popełnił błąd, mogą odwołać się od wyniku egzaminu. Procedura jest trójstopniowa i może trwać ponad miesiąc.

Wniosek o wgląd pracy

Aby złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej należy wejść na stronę odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Część z nich bowiem udostępnia maturzystom specjalną aplikację do składania wniosków, a część prosi o ich składanie drogą mailową. Termin i miejsce wglądu do pracy ustali OKE.

Wnioski o wgląd do pracy można składać od 5 lipca.

Aby móc obejrzeć swoją pracę maturalną należy zgłosić się we wskazane miejsce z dokumentem tożsamości.

Wglądu do pracy można domagać się w terminie do sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa dojrzałości.

Wniosek o ponowne sprawdzenie pracy do komisji

Dopiero po dokonaniu wglądu do pracy można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie punktów.

Wnioski o ponowne przeliczenie złożone przed wglądem do pracy będą rozpatrywane.

Aby móc liczyć na ponowne przeliczenie sumy punktów uzyskanych na maturze należy pamiętać o dochowaniu odpowiedniego terminu złożenia wniosku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z merytorycznym uzasadnieniem można składać w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Wnioski należy kierować do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

OKE ma siedem dni na zweryfikowanie sumy punktów i 14 (od dnia otrzymania wniosku) na pisemne powiadomienie ucznia o wyniku weryfikacji.

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeżeli maturzysta uważa, że jego odwołanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu może odwołać się od decyzji OKE do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji OKE.

Podobnie jak w poprzedniej instancji, w odwołaniu należy wskazać zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno dowodzić, że odpowiedź ucznia jest merytorycznie poprawna i spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ma 7 dni od dnia otrzymania odwołania na jego rozpatrzenie i o jego wyniku informuje ucznia niezwłocznie.

Swoją decyzję (zarówno dotyczącą uwzględnienia wniosku ucznia jak i jego nieuwzględnienia) dyrektor OKE przekazuje do CKE. Następnie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie.

Jeśli dyrektor OKE uznał, że odwołanie ucznia powinno zostać uwzględnione w części, wówczas Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora OKE.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni od dnia jego przekazania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE.

Termin może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni i tylko jeden raz.

Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Decyzja dotycząca rozstrzygnięcia jest przekazywana uczniowi niezwłocznie.

Odwołanie od wyników matury. Jak napisać? Kiedy złożyć odwołanie? Czy odwołanie od matury pomaga?

Nie ma jednego wzoru odwołania od wyników matury. Każda OKE wprowadza swoje zasady i chcąc skorzystać z tego uprawnienia należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami. Część komisji udostępnia specjalną aplikację przez którą można złożyć wniosek, a część przyjmuje je drogą mailową. W każdym wniosku należy podać:

  • swój numer PESEL
  • arkusz, do którego chcemy uzyskać wgląd
  • swoje dane adresowe wraz z adresem mailowym, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny

Odwołanie warto złożyć jak najszybciej, ponieważ procedura odwoławcza trwa dosyć długo. Odwoływać można się do pół roku od otrzymania świadectwa dojrzałości. Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione maturzysta otrzyma nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie. Po weryfikacji wynik matury może tylko zostać podwyższony lub pozostać bez zmian.

Odwołanie - kto może napisać?

Odwołanie od matury może napisać każdy maturzysta, który uważa, że jego praca została oceniona za nisko. Odwołanie składa się we własnym imieniu.