Do 6 marca 2015 r. uczelnie mają czas na przekazanie informacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o liczbie studentów i doktorantów, za których odprowadzają składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Pierwszy formularz w tej sprawie trzeba złożyć za okres od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r.
Reklama
Za kolejne miesiące odpowiednie druki placówki mają przesłać do 10 lipca i 10 listopada 2015 r.
Trzeba w nim także zamieścić kwotę wydatków, które ponoszą na ten cel. To będzie podstawą zwrotu kosztów.
W liście skierowanym do rektorów MNiSW wskazuje, że szkoły wyższe są zobowiązane zgłosić do ubezpieczenia i opłacać składki studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią oświadczenie o niepodleganiu mu z innego tytułu.
Opłatę uiszczają także za osoby podejmujące naukę w Polsce, o ile mają one pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.
Także w tym przypadku obowiązuje zasada, że uczelnia nie płaci za studentów i doktorantów, którzy są już ubezpieczeni z innych względów.
Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wypełnienia formularzy można uzyskać w departamencie budżetu i finansów MNiSW.