W środę o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych.

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym ma przystąpić 463 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 211 osób. Do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym ma też przystąpić jedna osoba, która jest obywatelem Ukrainy.

Do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym ma przystąpić w sesji dodatkowej 643 osoby, a na poziomie rozszerzonym – 183 osób. Do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym mają przystąpić dwie osoby z Ukrainy.

Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego (najczęściej zdawanego na maturze języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym mają przystąpić – 503 osoby, na poziomie rozszerzonym – 451, a na dwujęzycznym – 10 osób.

Pisemny egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 21 abiturientów, na poziomie rozszerzonym – 22, a na dwujęzycznym – jedna. Pisemny egzamin z rosyjskiego na poziomie podstawowym ma zdawać 15 abiturientów, na rozszerzonym – 13; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym – jedna osoba, na poziomie rozszerzonym – cztery, na poziomie dwujęzycznym - dwie; z włoskiego na poziomie podstawowym – dwie osoby, na poziomie rozszerzonym – dwie; z francuskiego na poziomie podstawowym - dwie, na poziomie rozszerzonym - jedna, na poziomie dwujęzycznym - jedna.

Maturę z biologii ma zdawać 225 abiturientów, z chemii – 202, z fizyki – 48, z filozofii – 9, z geografii – 129, informatyki – 39, historii – 77, historii sztuki – 15, z wiedzy o społeczeństwie – 111 osób. Jedna osoba będzie zdawać egzamin z matematyki w języku angielskim. Jedna osoba będzie zdawać egzamin z chemii w języku angielskim.

W tym roku w sesji dodatkowej nikt nie będzie zdawać egzaminów maturalnych: z historii muzyki, z języka łacińskiego i kultury antycznej, z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego, z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego).

Dodatkowa maturalna sesja egzaminów pisemnych potrwa do 15 czerwca. Egzaminy – tak jak w sesji głównej – przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00).

W pierwszym dniu – 1 czerwca, w środę – rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu – z polskiego na poziomie rozszerzonym.

2 czerwca, w czwartek, rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

3 czerwca, w piątek, rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego, a po południu z filozofii. W harmonogramie CKE na piątek po południu zaplanowane były też egzaminy z języka łacińskiego i z historii muzyki.

6 czerwca, w poniedziałek, rano będzie egzamin z biologii, po południu - egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

7 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

8 czerwca, w środę, rano będzie egzamin z chemii, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

9 czerwca, w czwartek, rano będzie egzamin z historii, a po południu - z historii sztuki.

10 czerwca, w piątek, rano będzie egzamin z geografii, a po południu - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.

13 czerwca, w poniedziałek, rano będzie egzamin z fizyki, po południu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

14 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych. W harmonogramie CKE na wtorek po południu zaplanowane były też egzaminy z języka kaszubskiego i języka łemkowskiego.

15 czerwca, w środę, po południu będzie egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym. W harmonogramie CKE na środę rano zaplanowane były też egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie programowej.

Maturzysta – jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane są one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

CKE przekazała PAP, że w tym roku w sesji dodatkowej będą przeprowadzone tylko dwa egzaminy ustne: jeden z języka angielskiego i jeden z języka hiszpańskiego.

Sesja dodatkowych egzaminów ustnych została zaplanowana na 14-15 czerwca. Terminy egzaminów ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka