Dzieci Ukraińców, którzy po 24 lutego uciekli przed inwazją Rosji do Polski mogą uczęszczać do polskich szkół, przedszkoli i żłobków. Mogą także korzystać z dofinansowania do opieki.

Jak zapisać dziecko do żłobka

Aby zapisać dziecko do publicznego żłobka należy zadzwonić do najbliższych placówek i zapytać, czy są dostępne wolne miejsca. Następnie trzeba udać się do placówki z dokumentem tożsamości i zapisać dziecko.

Największym problemem może okazać się brak miejsc w placówkach publicznych. Na podstawie specustawy ukraińskiej, rząd przyznał Ukraińcom przybywającym do Polski po 24 lutego możliwość pobierania dofinansowania do żłobka na zasadach takich samych jak Polacy.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka?

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku wynosi 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie przysługuje także na pobyt dzieci w klubie dziecięcym.

Kto może skorzystać z dofinansowania do żłobka?

Z dofinansowania do żłobka będą mogli skorzystać rodzice:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia
  • jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki opiekuna dziennego.
Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie do żłobka można składać rzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy wskazanego żłobka.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Dzieci osób, które po 24 lutego uciekły z Ukrainy mogą być także zapisane do przedszkoli. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje jego dyrektor. Jeśli w najbliższej placówce nie ma wolnych miejsc, należy skontaktować się z urzędem gminy, który powinien wskazać odpowiednią placówkę.

Minister Edukacji i Nauki zwiększył limity w grupach przedszkolnych. Przedszkola mają możliwość przyjmowania troje uczniów z Ukrainy do grupy

Dzieci w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej.

  • Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
  • Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Jak zapisać dziecko do szkoły

Dzieci, które przybyły z Ukrainy do polski mogą nieodpłatnie korzystać z nauki w polskich szkołach. Jeśli rodzice nie posiadają żadnej dokumentacji szkolnej wystarczy oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczęszczało dziecko.

Minister Edukacji i Nauki zwiększył limity w klasach I-III. Szkoły mają możliwość przyjmowania czworga uczniów z Ukrainy do klasy

Aby zapisać dziecko do szkoły należy skontaktować się z wybraną placówką i złożyć wniosek. Decyzję o przyjęciu podejmie dyrektor. Jeżeli w wybranej szkole nie ma wolnych miejsc – należy skontaktować się z urzędem gminy, który wskaże placówkę.

Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze, w których nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Nauczanie w oddziale przygotowawczym może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.

Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Jak wynika z zapisów specustawy ukraińskiej mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom.

Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.