W sprawie pozwu zbiorowego dotyczącego uczelni wyższej Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z dnia 20 listopada br. orzekł, że pozew zbiorowy studentów jest dopuszczalny.

O sprawie Dziennik Gazeta Prawna informował na początku października 2014 roku w tekście: Szkoła bezprawnie pobierała opłaty. Absolwenci pozywają uczelnię. Pozew zbiorowy do sądu okręgowego złożyli absolwenci Wyższej Szkoły Handlu im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci domagają się zwrotu od swojej byłej uczelni po 600 zł (łącznie pozew opiewa na kwotę 15 tys. zł plus odsetki), które musieli zapłacić w 2013 r. za obronę pracy dyplomowej, choć obowiązywał katalog opłat zakazanych .

W sprawie pozwu zbiorowego dotyczącego uczelni wyższej Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z dnia 20 listopada br. orzekł, że pozew zbiorowy jest dopuszczalny.

- W świetle nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym zgodnie z art. 99a, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2012 r. uczelnie wyższe nie mogą pobierać opłat za wymienione w tym przepisie czynności, niezależnie od szczegółowych postanowień umowy zawartej ze studentem i daty jej zawarcia. Co prawda zgodnie z przepisami przejściowymi w/w przepisu nie stosuje się wobec studentów przyjętych na studia przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz w roku akademickim 2011/2012 w zakresie opłaty za kształcenie, ale w ocenie powodów opata za egzamin dyplomy nie jest opłatą za kształcenie w rozumieniu ustawy, ale najogólniej rzecz biorąc, opłatą za zajęcia dydaktyczne – informuje Maciej Broniecki z kancelarii Dauerman.

Reklama

Jedną z przesłanek dopuszczalności przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym było przyjęcie, że studenci uiszczający opłaty za studiowanie oraz podpisujący z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych są konsumentami w rozumieniu ustawowym.

- Sąd rozpoznając dopuszczalność pozwu zbiorowego oceniał przede wszystkim kwestię, czy studenci wnoszący pozew zbiorowy są konsumentami. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej dotyczące uznania studentów za konsumentów w rozumieniu ustawowym (w tym art. 221 Kc), a sprawa dotyczy roszczeń o ochronę konsumentów. Studenci uiszczający opłaty za studiowanie oraz podpisujący z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych, uznawani są za konsumentów. Zostały ponadto spełnione pozostałe przesłanki dopuszczalności roszczeń w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a więc pozew zbiorowy w sprawie studentów został dopuszczony. To prawdopodobnie pierwsza w Polsce sprawa, w której studenci procesują się z uczelnią w trybie pozwu zbiorowego. Postanowienie jest nieprawomocne – dodaje Broniecki.

Kancelaria ma nadzieję, że dopuszczenie postępowania w trybie pozwu zbiorowego, oznacza, iż studenci mogą dochodzić swoich roszczeń w takim postępowaniu. Postanowienie Sądu, po jego uprawomocnieniu i ogłoszeniu w mediach, umożliwi zgłaszanie się kolejnych osób domagających się zwrotu uiszczonych w czasie studiowania opłat z tytułu obrony prac.