Dotację celową udzielaną w 2022 r. na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniwe zakłada projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).

Zaznaczono, że projekt rozporządzenia przewiduje rozwiązania zasadniczo analogiczne do tych, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiał edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r. (Dz. U. poz. 662).

Projekt rozporządzenia określa sposób przekazywania w 2022 r. przez dyrektora szkoły artystycznej ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, a także obowiązujący w 2022 r. wzór formularza zawierającego te informacje oraz obowiązujący w 2022 r. wzór wniosku o udzielenie dotacji. Określa również tryb udzielania w 2022 r. dotacji celowej oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania tej dotacji, a także wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

W ustawie wskazano, że specjalistyczną jednostką nadzoru jest Centrum Edukacji Artystycznej.

W projekcie odniesiono się także do niepublicznych szkół artystycznych. "Mając na uwadze przepisy art. 69 ust. 3 ustawy stanowiące, że przepisy art. 62 ust. 12 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na sfinansowanie (na wniosek tych szkół) kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, a także w związku z przepisami oświatowymi stanowiącymi iż niepubliczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami publicznej szkoły artystycznej, a więc do której stosuje się przepisy dotyczące publicznych szkół artystycznych, istnieje możliwość odpowiedniego stosowania tego rozporządzenia do niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej" - wyjaśniono.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. "Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu" - dodano.(PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska

akr/ pat/